Modernizácia električkových tratí Karloveská radiála - projektová dokumentácia

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Názov a sídlo prijímateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: maximálne do výšky 452 029,76 €

Opis projektu

Cieľom projektu bola príprava projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu – modernizáciu električkovej trate – Karloveskej radiály.

Cieľom modernizácie električkovej trate - Karloveskej radiály je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Modernizácia električkovej trate začína v oblasti od tunela pod hradom a končí v križovatke ulíc Hanulova / Bagarova - M.S. Trnavského. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 6,77 km. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu, účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií: zvýšenie traťovej rýchlosti; zvýšenie únosnosti koľajového spodku; zvýšenie bezpečnosti prevádzky; zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo; zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. Pri tomto projekte ide o prípravu projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu - modernizáciu električkovej trate - Karloveskej radiály.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk ↗︎. Riadiaci orgán OPII: mindop.sk ↗︎ Centrálny koordinačný orgán: eufondy.sk ↗︎