Územný generel dopravy

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a súvisiacich právnych predpisov zabezpečilo verejné obstaranie Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ÚGD BA).

Spracovateľom ÚGD BA bol Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšenská 33a, 636 00 Brno, Česká republika. ÚGD BA bol spracovaný v mierke primeranej spracovaniu materiálu na celomestskej úrovni.

Cieľom spracovania ÚGD BA bolo predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb mesta s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Úlohou ÚGD BA je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti.

Sleduje sa tiež aktualizáciu prognózy dopravy, ktorá bude základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých dopravných subsystémov v rámci mesta.

Cieľom ÚGD BA bolo tiež systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Bratislavy.

Dokumenty