Manuál asfaltovania

Aby sme skvalitnili rekonštrukcie vo verejnom priestore, zjednocujeme priebeh veľkoplošných i menších lokálnych opráv ciest a chodníkov. Sme preto radi, že vám môžeme predstaviť technické listy mesta Bratislava - TLMB alebo aj „manuál asfaltovania“.

Čo tento manuál asfaltovania (TLMB) prináša?

    Štandardizované detailné riešenia a postupy zamerané na zabezpečenie vysokej kvality opráv ciest a chodníkov v našom meste
    Zjednotíme ním prípravu a realizáciu projektov, ktoré súvisia s mestskými komunikáciami, ale sú realizované cudzími subjektmi, developermi a inými
    Bude využitý pri návrhoch, realizácii i kontrole zhotovenia pred prevzatím cesty či chodníka do správy mesta či mestských časti. Mestské časti dokument takisto pripomienkovali a budú ho používať
    Pozornosť na detail a spoľahlivé osadenie drobných prvkov, akými sú obrubníky a prídlažba, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú dlhodobú životnosť (tak, aby pri ďalších opravách neboli potrebné zásahy do okrajových častí vozoviek a aby sa umožnila pohodlná výmena iba obrusných vrstiev vozoviek)
    Zabezpečí, aby boli bezbariérové úpravy a riešenia skutočne bezbariérovými. Navrhujú sa v sklonoch, ktoré nie sú hraničnými, a výškový rozdiel na hrane obrubníka je navrhnutý v hodnote blízkej nule. Aby všetkým, pre ktorých sú tieto úpravy určené, priniesli novú kvalitu v ich užívaní
Je to otvorený dokument, ktorý sa bude v prípade potreby dopĺňať a upravovať podľa získaných skúseností pri opravách aj novostavbách, ako aj pri ponuke nových materiálov a technologických postupov.