Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (Bratislavské konto)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením (1) a Zákonom o ochrane osobných údajov (2). Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade so bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné.
Hlavné mesto ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (3).

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

I. Podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov

Registrácia do služby Bratislavské konto S cieľom zjednodušiť prístup ku službám mesta a zároveň s cieľom znížiť vyťaženosť zamestnancov Hlavného mesta, vytvorilo Hlavné mesto aplikáciu Bratislavské konto, prostredníctvom ktorej majú jej obyvatelia možnosť splniť svoje povinnosti voči mestu, ale taktiež si zakúpiť lístky na kúpalisko. Rozsah poskytovaných služieb sa bude postupne rozširovať, pričom je cieľom vytvoriť z Bratislavského konta jednotný bod prístupu pre mestské služby.
Je oprávneným záujmom Hlavného mesta spracúvať na tento účel údaje nevyhnutné pre základnú funkcionalitu používaných služieb. Základná registrácia vyžaduje uvedenie mena, priezviska a e-mailu. Registračné údaje budú uložené v závislosti od služieb, ktoré budú využívané, minimálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto doby môže byť vaše konto zrušené, ak ste ho za posledné 3 roky aktívne nepoužívali (nevyužili ste žiadnu službu poskytovanú Bratislavským kontom). Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávnenému orgánu štátu, audítorovi a/alebo sprostredkovateľovi.

Elektronické služby mesta pre jeho obyvateľov S cieľom zjednodušiť prístup ku službám mesta a zároveň s cieľom znížiť vyťaženosť zamestnancov Hlavného mesta, vytvorilo Hlavné mesto aplikáciu Bratislavské konto, prostredníctvom ktorej majú jej obyvatelia možnosť splniť svoje povinnosti voči mestu, napríklad zaplatiť dane. Hlavné mesto bude jednotlivé služby postupne rozširovať a o podrobnostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov pri nových službách vás budeme včas informovať.

Poskytovanie elektronických služieb je vo verejnom záujme prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre zabezpečenie využívania elektronických služieb je nevyhnutné verifikovať totožnosť osoby, ktorá službu realizuje, najmä s ohľadom na rozsah poskytovaných elektronických služieb a citlivosť sprístupňovaných osobných údajov. Hlavné mesto na účel overenia totožnosti spracúva číslo dokladu totožnosti, ktoré sa po overení automaticky zmaže.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávnenému orgánu štátu, audítorovi a/alebo sprostredkovateľovi. Zároveň môžu byť poskytnuté príslušným orgánom štátu podľa typu realizovanej aktivity. Podrobnosti o podmienkach spracúvania pre jednotlivé elektronické služby (napríklad daň z nehnuteľnosti) sú dostupné na webovom sídle Hlavného mesta v časti „Ochrana osobných údajov“ ↗︎.

Zakúpenie lístku na kúpalisko Hlavné mesto prostredníctvom Bratislavského konta umožňuje sprostredkovanie zakúpenia lístku na kúpaliská na území mesta Bratislava, prevádzkované treťou osobou. Túto činnosť zaisťuje Hlavné mesto v postavení sprostredkovateľa, prevádzkovateľom je spoločnosť Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom: Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00 179 663 (ďalej len „STaRZ“). Hlavné mesto ako sprostredkovateľ zaisťuje aj zasielanie prieskumu spokojnosti so zakúpením lístku na kúpalisko. Hlavné mesto môže pre svoje štatistické účely spracúvať anonymizované údaje z dotazníka. Po zakúpení lístku sa STaRZ stane príjemcom vašich osobných údajov. Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti STaRZ nájdete na www.kupaliska.bratislava.sk/gdpr ↗︎.

V prípade, ak poskytnete pri kúpe lístka fotografiu, môžete poskytnúť súhlas s jej využitím aj na iné služby, ktoré poskytuje Bratislavské konto, podľa vášho výberu. V takom prípade bude Hlavné mesto ďalej spracúvať fotografiu, spolu registračnými údajmi ako prevádzkovateľ po dobu, ktorá bude závisieť od konkrétnej vami vybranej služby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (podmienky odvolania súhlasu budú dostupné priamo v Bratislavskom konte). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a nebude mať vplyv na služby poskytované podľa osobitných právnych predpisov.

Poskytovanie zákazníckeho servisu Hlavné mesto Bratislava prevádzkuje pre zákazníkov Bratislavského konta zákaznícky servis. Môžete sa na nás obrátiť s otázkou na ktorúkoľvek službu, sťažnosťou, reklamáciou, či tipom ako zlepšiť naše poskytované služby. Je oprávneným záujmom Hlavného mesta spracúvať údaje za účelom zvyšovania štandardu poskytovaných služieb a starostlivosti o zákazníkov. Na tento účel spracúvame meno, e-mail a obsah komunikácie s dotknutou osobou.
Osobné údaje uchovávame po dobu 1 roku. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem údajov, ktoré súvisia s podaním, sťažnosťou a pod. Takéto údaje sú spracúvané v súlade s plnením úloh Hlavného mesta. Podrobnosti o podmienkach spracúvania sú dostupné na webovom sídle Hlavného mesta v časti „Ochrana osobných údajov“ ↗︎.

Informovanie o aktivitách Hlavného mesta Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa informovať svojich obyvateľov o aktivitách Hlavného mesta, o novinkách, zmenách a poskytovať im informácie, s cieľom zlepšenie kvality využívania služieb Hlavného mesta. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu a/alebo do namietnutia zasielania takýchto informácií dotknutou osobou. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Uplatnenie práv dotknutej osoby podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Ak si ako dotknutá osoba uplatníte svoje práva, je našou zákonnou povinnosťou Vašu žiadosť vybaviť a na tento účel spracúvať osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel (napríklad s cieľom identifikácie a overenia totožnosti dotknutej osoby), nebude možné riadne vybaviť Vašu žiadosť alebo námietku. Osobné údaje uchovávame pod dobu 5 rokov.

II. Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo na opravu Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opravíme/doplníme. Právo na vymazanie Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“). Obmedzenie spracúvania Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť. Právo namietať Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Právo podať sťažnosť Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

III. Zodpovedná osoba

Hlavné mesto má poverenú zodpovednú osobu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Meno a priezvisko: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný Adresa: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava Telefónny kontakt: 59356163 E-mail: [email protected]

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať zodpovednú osobu.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 3 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.