Komisia pre diela vo verejnom priestore

Komisia pre diela vo verejnom priestore je poradným orgánom primátora vo veci posudzovania umiestňovania, premiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore.

Činnosť komisie organizačne zabezpečuje oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Zoznam členov

Riadni členovia/členky:

 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
 • PhDr. Ivo Štassel
 • Ing. arch. Roman Žitňanský

Náhradní členovia/členky:

 • PhDr. Jana Hamšíková
 • Mgr. art. Katarína Máčková
 • Mgr. Zoja Droppová

Externí experti komisie:

 • Doc. Ing.arch. Pavol Pauliny, PhD.
 • Ing. arch. Jakub Kopec
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.

Kontakt

Mgr. Peter Koska (Kontaktná osoba)

Štatút Komisie pre diela vo verejnom priestore

Preambula

Komisia pre diela vo verejnom priestore (ďalej iba komisia) je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy, zriadeným za účelom odborného posudzovania umiestňovania diel do verejného priestoru, najmä však nových inštalácií, umeleckých intervencií, pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a prípadne aj pamätných tabúľ.

Zloženie komisie

Komisiu tvoria:

 • Riadni členovia a ich náhradníci a zástupca MČ
 • Externí odborníci

Riadnymi členmi a náhradníkmi sú zástupcovia odborných organizácií hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ako aj zástupca dotknutej mestskej časti.

Externí odborníci vystupujú ako odborní konzultanti a recenzenti, predkladajú odborné stanoviská ako podklad pre komisiu. Môžu sa zúčastniť zasadnutia ako pozorovatelia.

Na zasadnutia sú podľa potreby prizývaní zástupcovia odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy („ďalej len „magistrát“), ktorých nominuje príslušný odborný útvar. Zástupcovia odborných útvarov magistrátu prizývaní na zasadnutia nie sú členmi komisie.

Činnosť komisie

Komisia pracuje v dvoch režimoch:

 • V režime metodickom a konzultačnom
 • V režime odborného posudzovania umiestňovania diel do verejného priestoru, najmä však nových inštalácií pamätníkov, umeleckých intervencií, pomníkov, výtvarných diel a prípadne aj pamätných tabúľ vo verejnom priestore hlavného mesta.

Zasadnutia komisie

 • Zasadnutí v metodickom a konzultačnom režime sa zúčastňujú len riadni členovia, alebo ich náhradníci, resp. podľa potreby prizývaní zástupcovia odborných útvarov.
 • Zasadnutí v režime odborného posudzovania umiestňovania diel do verejného priestoru sa zúčastňujú riadni členovia komisie, zástupcovia dotknutých mestských častí a prizývaní sú podľa potreby aj externí odborníci a zástupcovia odborných útvarov magistrátu, ktorí predložili svoje stanoviská / posudky.
 • Zasadnutiu v režime odborného posudzovania vždy predchádza zasadnutie v  metodickom a konzultačnom režime.
 • V prípade požiadavky členov komisie, alebo predkladateľa návrhu, môže byť predkladateľ prizvaný na zasadnutie komisie v režime odborného posudzovania a zodpovedať prípadné otázky, následnej diskusie sa predkladateľ nebude zúčastňovať.
 • Komisia zasadá v režime odborného posudzovania umiestňovania diel podľa potreby a v režime metodickom a konzultačnom minimálne 5-krát do roka.

Posudzovanie návrhov a žiadostí na umiestňovanie diel vo verejnom priestore, resp. ich premiestňovanie a demontáž.

Členovia komisie po obdržaní podkladov od gestora komisie, materiály preštudujú a  pripravia sa na zasadnutie komisie.

Spôsob posudzovania: Riadni členovia komisie posudzujú - hodnotia predložené návrhy a žiadosti podľa stanovených kritérií prideľovaním bodov.

Podkladom na posudzovanie sú:

 • Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi a pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Expertné posudky predložené externými odborníkmi komisie.
 • Stanoviská riadnych členov komisie.
 • Stanovisko príslušnej MČ.
 • Stanoviská odborných útvarov magistrátu.

Gestor komisie

Gestorom komisie je oddelenie kultúry magistrátu, ktoré:

 • Zvoláva zasadnutia komisie.
 • Komunikuje s členmi komisie.
 • Pripravuje program komisie.
 • Pripravuje zasadnutia komisie.
 • Spracováva materiály potrebné pre činnosť komisie.
 • Koordinuje a moderuje zasadnutia komisie.
 • Spracováva závery prijaté na zasadnutiach komisie.
 • Koordinuje procesnú stránku umiestňovania diel vo verejnom priestore (súlad s predpismi a postupmi hlavného mesta).
 • Spracováva návrh stanoviska hlavného mesta k predloženým návrhom a žiadostiam na základe záverov a hodnotení členov komisie.

V Bratislave december 2021

Kritériá hodnotenia predložených návrhov členmi komisie

Členovia komisie hodnotia návrhy a žiadosti na umiestnenie diela pridelením počtu bodov a písomným zdôvodnením bodového hodnotenia podľa týchto kritérií, pričom zohľadňujú stanoviská a posudky externých odborníkov a odborných útvarov mesta.

Význam diela z hľadiska jeho relevancie pre umiestnenie v meste (význam osobnosti, alebo udalosti, potreba, alebo vhodnosť umiestnenia umeleckého diela v exteriéri hlavného mesta / na verejnom priestranstve - princíp spoločenského významu osobnosti alebo udalosti pre mesto, resp. pre štát)

 • Umiestnenie je vhodné (6 - 10 bodov)
 • Umiestnenie je možné (1 - 5 bodov)
 • Umiestnenie je nevhodné (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Vhodnosť umiestnenia diela v danej lokalite, alebo premiestnenia do danej lokality (Princíp zachovania mierky v danom priestore)

 • Umiestnenie je vhodné (6 - 10 bodov)
 • Umiestnenie je možné (1 - 5 bodov)
 • Umiestnenie nie je vhodné (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Väzba diela na danú lokalitu (Princíp väzby osobnosti alebo udalosti na danú lokalitu / objekt / ulicu)

 • Väzba na danú lokalitu je vhodná (6 - 10 bodov)
 • Z hľadiska väzby na danú lokalitu je umiestnenie možné (1 - 5 bodov)
 • Umiestnenie z hľadiska väzby na danú lokalitu nie je vhodné (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Súlad s ostatnými parametrami Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy (Princíp dôstojného prostredia artefaktu bez rušivých prvkov a princíp dodržania odstupov od existujúcich diel)

 • Predložený návrh je v súlade s Koncepciou (6 - 10 bodov)
 • Z hľadiska súladu s Koncepciou je realizácia možná (1 - 5 bodov)
 • Návrh nie je v súlade s Koncepciou (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Umelecká kvalita diela, alebo podmienky na dosiahnutie kvality diela

 • Kvalita diela podľa predloženej vizualizácie, alebo podmienok súťaže zodpovedá kritériám jeho umiestnenia vo verejnom priestore (6 - 10 bodov)
 • Umiestnenie diela podľa kritéria kvality podľa predloženej vizualizácie , alebo podmienok súťaže vo verejnom priestore je možné (1 - 5 bodov)
 • Kvalita diela podľa predloženej vizualizácie, alebo podmienok súťaže nezodpovedá kritériám jeho umiestnenia vo verejnom priestore (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Udržateľnosť umeleckého diela, vlastníctvo a spravovanie diela

 • Návrh má vyriešené vlastníctvo a spravovanie (6-10 bodov)
 • Vlastníctvo a správa nie je z návrhu jasná (1-5 bodov)
 • Vlastníctvo a spravovanie nie je riešená (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

Realizovateľnosť umeleckého diela

 • Návrh má zabezpečené financovanie (6-10 bodov)
 • Financovanie nie je z návrhu jasné (1-5 bodov)
 • Financovanie nie je zabezpečené (0 bodov)
 • Zdôvodnenie bodového hodnotenia:

VYHODNOTENIE

Celkový počet bodov za hodnotiteľa (max. 70 bodov):. ................... SPOLU za komisiu (max. 280 bodov): ...............................................

Minimálny počet bodov potrebný na kladné stanovisko komisie: 196 bodov (70%)

Názvoslovná komisia

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 • Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., zástupca akademickej obce
 • Mgr. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 • Mgr. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 • Ing. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Ing. arch. Laura Krišteková, Historický ústav SAV
 • Mgr. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 • PhDr. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 • Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum
 • PhDr. Adam Bielesz, Ústav pamäti národa

Kontakt

Mgr. Katarína Lukyová Tajomníčka komisie

Dokumenty