Podpora kultúrneho a komunitného života

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spustil svoju činnosť v roku 2020. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené.

Princíp „predĺženej ruky“ je základný princíp, ktorý sme pri návrhu systému uplatnili. To znamená, že dôvera sa vkladá do rúk renomovaných odborníkov, ktorí sú nezávislí od mesta a jeho orgánov, a dokážu svojimi skúsenosťami a odbornosťou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.

Podpora udržateľnosti kultúry a komunitného života mesta je oblasť, na ktorú sa Nadácia mesta Bratislavy primárne zameriava. Nahradila grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorý bol Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 1.1.,2019 zrušený.

Výhody oproti predchádzajúcemu programu:

  • navýšili sme rozpočet grantového programu,
  • zrýchlili sme schvaľovací proces žiadostí a zaviedli elektronický systém na podávanie žiadostí o granty,
  • systematicky podporujeme neformálne iniciatívy v komunitách, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

Koľko € prerozdelila nadácia v prvých rokoch fungovania?

2020

V tomto roku sme na kultúrne a komunitné programy z možných 600,000€ prerozdelili sumu 579,250€.

Celkovo sme prijali 516 žiadostí, z ktorých sme podporili 223 projektov, na základe stanovených kritérií v príslušných výzvach.

2021

Už v druhom roku fungovania nadácie sa rozpočet navýšil o ďalších 100,000€. Na kultúrne a komunitné programy sme prerozdelili rekordných 700,000€. Obdržali sme 852 žiadostí, z ktorých sme podporili 211 projektov.

2022

V roku 2022 nadácia prerozdelila na kultúrne a komunitné projekty 896 149 €. Celkovo bolo prijatých 551 žiadostí a podporili sme 280 projektov.

2023

V roku 2023 vyhlásila nadácia výzvy v celkovej alokácií za 850 000 €. Prijatých bolo 408 žiadostí, z ktorých nadácia podporila 200 projektov celkovou sumou 841 747 €.

Výsledky grantových konaní

Od roku 2023 nadácia zverejňuje výsledky iba na svojej stránke: https://nadaciamesta.bratislava.sk/ ↗︎.

Kontakt

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo nám chcete niečo odkázať, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.

Vedenie

Mgr. Štefan Jurča

Správca nadácie

Mgr. Veronika Húdeková

Registrácia Nadácie mesta Bratislavy

Nadácia mesta Bratislavy bola zaregistrovaná 15.1.2020 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1224 s Nadačnou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019.

Členovia Správnej rady

Mgr. Jakub Kmeť Mgr. art. Zora Jaurová Mgr. art. Zuzana Hekel Doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. Mgr. Boris Strečanský Mgr. Lucia Pašková Ing. Matej Vagač Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá Mgr. Gábor Grendel

Predseda: Mgr. Jakub Kmeť

Členovia Dozornej rady

Ing. Peter Lenč PhDr. Jana Poláčiková Radovan Jenčík

Predsedkyňa: PhDr. Jana Poláčiková