Kultúrne služby

Registrácia pouličnej umeleckej aktivity

Chcete vykonávať pouličné umelecké aktivity na komunikáciách a verejných priestranstvách v správe hlavného mesta, a nejde o podujatie podľa osobitných predpisov?
V tom prípade stačí, ak podáte žiadosť o registráciu takejto aktivity.

Čo je to pouličná umelecká aktivita?

Je umeleckým prejavom alebo aktivitou jednotlivca alebo skupiny z výtvarnej, tanečnej, hudobnej alebo scénickej oblasti, prípadne hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú na verejných priestranstvách svoj talent, vlastnú tvorbu či záľubu.
Nevyberajú pri tom vstupné (za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný príspevok) a ktorými sa neohrozuje alebo neporušuje verejný poriadok.
  Registrácia sa vydáva najviac na dobu jedného roka vopred, aktivita nemôže presahovať 3 mesiace.
  Aktivitu možno povoliť a registrovať, ak je v súlade s uvedenými pravidlami a nie je v rozpore so záujmami hlavného mesta alebo mestskej časti a verejným poriadkom.
  Písomné potvrdenie o registrácii obsahuje určený možný čas a presné vymedzenie miesta.

Kontakt pre zasielanie žiadostí

Žiadosť je možné zaslať vo forme listu alebo emailu a mala by obsahovať nasledovné informácie:
  meno a priezvisko
  dátum narodenia
  trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ, obec)
  telefónne číslo
  typ aktivity, ktorú chcete vykonávať (napr. hra na klarinete)
  jednoduchý situačný nákres, kde chcete vykonávať aktivitu (napr. bodka v satelitnej mape), uveďte všetky požadované miesta (môže ich byť viac)
  časový rámec (od - do, dátum), kedy máte záujem vykonávať aktivitu (max. 3 mesiace)
doprava@bratislava.sk
napísať