Mám záujem o poskytnutie dokumentov

Ako postupovať, ak máte záujem o poskytnutie dokumentov?

Prístup k archívnym dokumentom za úradným alebo vedeckým účelom je možný len na základe žiadosti. Prístup je umožnený každému v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. v znení najnovších predpisov. Žiadosť je možné si podať viacerými spôsobmi:

  • osobne v podateľni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí,
  • osobne v Archíve mesta Bratislavy na Markovej 1,
  • poštou na adresu Archív mesta Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
  • e-mailom na [email protected].

V žiadosti uveďte, prosím, Vaše meno, kontaktné údaje (v prípade potreby aj doplňujúce údaje ako dátum narodenia, bydlisko a pod.), aké dokumenty si požadujete predložiť a za akým účelom.

Príklad žiadosti

  • Jozef Novák, nar. 01.01.1950, žiada o potvrdenie doby štúdia na Základnej škole XY za účelom poskytnutia sociálneho zabezpečenia (dôchodok);
  • Mária Nováková z inštitúcie XY žiada o štúdium dokumentov z osobného fondu J. N. Batku za účelom prípravy vedeckej publikácie o histórii hudobnej vedy na Slovensku (veda a výskum);
  • Ján Kováč, majiteľ nehnuteľnosti/zástupca nájomcov bytov/z bytového družstva XY, žiada o poskytnutie projektovej dokumentácie k nehnuteľnosti na parcelnom čísle XY za účelom rekonštrukcie/správneho konania/úradným účelom (správna agenda); a pod.

Aké sú spôsoby prístupu k dokumentom?

  • v podobe prezenčného štúdia v bádateľni archívu na Markovej 1 podľa vopred dohodnutého termínu v úradných hodinách,
  • v podobe poskytnutia kópie archívneho dokumentu, odpisu, výpisu či potvrdenia z archívneho dokumentu, po úhrade správneho poplatku podľa platného cenníka,
  • prístup k archívnym dokumentom sa môže diať aj v podobe výstavy, ktorú usporiada archív, prípadne požičiava  za účelom výstavy tematicky vybraté archívne dokumenty inej inštitúcii na verejne dostupnom mieste.