OZNAM

V termíne od 27.12. 2023 do 2. 1. 2024 bude budova magistrátu na Blagoevovej ulici zatvorená. V termíne od 20. 12. (streda) do 5. 1. (piatok) vrátane, bude pokladňa na Blagoevovej 9 zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva:

 • fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
 • právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
 • dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Dokedy a komu sa podáva priznanie?

 • priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane
 • priznanie sa podáva do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla/zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia
 • fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
 • fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Kedy máte povinnosť podať priznanie?

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrúbenie dane.

Napríklad:

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

Ako vyplniť a podať priznanie?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete:

 • v papierovej forme prostredníctvom tlačiva ↗︎, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo si ustanoviť zástupcu, alebo ho zaslať poštou.
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického formulára ↗︎. Aby ste mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

Pre jednoduchšie vypĺnanie tlačiva sme pripravili v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK prehľadný návod na vyplnenie priznania ↗︎.

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2022

Sadzby sú určené na základe katastrálnych území hlavného mesta v nasledovných pásmach:

 • Pásmo A: katastrálne územia Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves
 • Pásmo B: katastrálne územia Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, Záhorská Bystrica
 • Pásmo C: katastrálne územia Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka
 • Pásmo D: katastrálne územia Staré Mesto, Nivy

Detail sadzieb pre rok 2022-2023 ↗︎

Daňové úľavy pre fyzické osoby

Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov:

 • o 50% dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:

 • o 60% dane, stavby na bývanie a byty  vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazov fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 • o 50% dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka

 • Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2022 do 31.1.2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Zmena pri uplatnení zníženia dane u fyzických osôb starších ako 65 rokov

 • Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako 65 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Na uplatnenie zníženia dane vyplňte nasledovné tlačivá:

Údaje o daňovníkovi ↗︎ Zníženie dane ↗︎

Kontakt na správcu dane z nehnuteľností - fyzické osoby podľa priezviska daňovníka

Správa dane z nehnuteľností je pre fyzické osoby vedená podľa priezviska daňovníkov, t. j. daňovník sa nájde v abecednom intervale vymedzenom začiatkom a koncom intervalu.

Kontakty na správcu dane pre fyzické osoby pracovisko 1-31:

Pracoviská 1 – 13 na Blagoevovej ulici č. 9, 1. poschodie vľavo

A - BARCH vybavuje: Bronislava Vojkovičová, [email protected], +421 2 59 356 948, pracovisko: 1

BARI – BIT vybavuje: Zuzana Halušťoková, [email protected], +421 2 59 356 949, pracovisko: 2

BIŤ – BUJN vybavuje: Martina Rajtáková, [email protected], +421 2 59 356 950, pracovisko: 3

BUJO - ČL vybavuje: Mária Szedlárová, [email protected], +421 2 59 356 951, pracovisko: 4

ČM – DULM vybavuje: Martina Burzová, [email protected], +421 2 59 356 952, pracovisko: 5

DULN – E – FLOR vybavuje: Eva Hurbanová, [email protected], +421 2 59 356 953, pracovisko: 6

FLOY – GODT vybavuje: Jana Jakabová, [email protected], +421 2 59 356 922, pracovisko: 7

GODU – HART vybavuje: Ľubica Pašková, [email protected], +421 2 59 356 923, pracovisko: 8

HARU – HORÚ vybavuje: Ing. Janka Kövágó, [email protected], +421 2 59 356 924, pracovisko: 9

HORV – CHRS vybavuje: Monika Bugalová, [email protected], +421 2 59 356 925, pracovisko: 10

CHRT – JI vybavuje: Eva Cudráková, [email protected], +421 2 59 356 926, pracovisko: 11

JO – KHT vybavuje: Zuzana Ďurčenková, [email protected], +421 2 59 356 927, pracovisko: 12

KHU – KOPJ vybavuje: Renáta Kovárová, [email protected], +421 2 59 356 928, pracovisko: 13

Pracoviská 14 – 22 na Blagoevovej ulici č. 9, 1. poschodie vpravo

KOPK – KRÁL vybavuje: Helena Bisová, [email protected], +421 2 59 356 929, pracovisko: 14

KRAM – KUSD vybavuje: Jana Bučeková, [email protected], +421 2 59 356 931, pracovisko: 15

KUSE – LOT vybavuje: Jana Hrycková, [email protected], +421 2 59 356 932, pracovisko: 16

LOU – MARN vybavuje: Ing. Renata Michálková, [email protected], +421 2 59 356 933, pracovisko: 17

MARO – MIJ vybavuje: Ľubica Letavayová, [email protected], +421 2 59 356 934, pracovisko: 18

MIK – MUSJ vybavuje: Mgr. Mária Trebatická, [email protected], +421 2 59 356 935, pracovisko: 19

MUSK – N – ON vybavuje: Andrea Nitrianska, [email protected], +421 2 59 356 936, pracovisko: 20

OP– PERM vybavuje: Marta Zelenková, [email protected], +421 2 59 356 937, pracovisko: 21

PERN – PORU vybavuje: Ľubica Brindzíková, [email protected], +421 2 59 356 938, pracovisko: 22

Pracoviská 23 – 31 na Blagoevovej ulici č. 9, 2. poschodie vpravo

PORV – RIH vybavuje: Jana Glebocká, [email protected], +421 2 59 356 940, pracovisko: 23

RICH – SCHT vybavuje: Jana Ševecová, [email protected], +421 2 59 356 941, pracovisko: 24

SCHU – STCH vybavuje: Bc. Veronika Oremusová, [email protected], +421 2 59 356 942, pracovisko: 25

STI – ŠERD vybavuje: Viera Kocourková, [email protected], +421 2 59 356 939, pracovisko: 26

ŠERE – ŠUBCH vybavuje: Katarína Sedláková, [email protected], +421 2 59 356 944, pracovisko: 27

ŠUBÍ – TA – ŤA – TREL vybavuje: Gabriela Žáčiková,  [email protected], +421 2 59 356 945, pracovisko: 28

TREM – VARG vybavuje: Gabriela Hitmarová, [email protected], +421 2 59 356 946, pracovisko: 29

VARH – WAGM vybavuje: Jana Lepeyová, [email protected], +421 2 59 356 920, pracovisko: 30

WAGN – X, Y, Z, Ž vybavuje: Danka Šumcová, [email protected], +421 2 59 356 919, pracovisko: 31

Kontakt na správcu dane z nehnuteľností - právnické osoby podľa sídla spoločnosti

Správa dane z nehnuteľností je pre právnické osoby vedená podľa katastrálneho územia nehnuteľností. 

Kontakty na správcu dane pre právnické osoby sú nasledovné:

Vedúca referátu právnických osôb: Helena Lehocká, pracovisko: 2. poschodia, č. dverí 210, [email protected], +421 2 59 356 966

Ružinov, Nivy vybavuje: Ing. Renata Hrušovská, [email protected], +421 2 59 356 958, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí  208

Nové Mesto, Vinohrady vybavuje: Eva Bubliaková, [email protected], +421 2 59 356 963, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 209

Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, Dúbravka vybavuje: Ing. Mária Pastieriková, [email protected], +421 2 59 356 964, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 209

Staré Mesto, Devín, Trnávka vybavuje: Soňa Horňáková, [email protected], +421 2 59 356 965, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 210

Staré Mesto, Trnávka vybavuje: Eva Horáková, [email protected], +421 2 59 356 918, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 208

Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Rača vybavuje: Mgr. Helena Hlinková, [email protected], +421 2 59 356 967, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 211

Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo vybavuje:Júlia Šemberová, [email protected], +421 2 59 356 968, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 211

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava

Na túto adresu môžete zaslať svoje daňové priznania (ako fyzické aj právnické osoby).

Tel.: +421 2 5935 6954, +421 2 5935 6111

Úradné hodiny (dni vyhradené pre klientov):

Pondelok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Utorok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Streda:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Štvrtok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Piatok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
(telefonicky)

Radi by sme Vám pripomenuli, že v pondelok a v stredu správkyne miestnych daní vybavujú prednostne klientov, ktorí prišli na pracovisko osobne. Ďakujeme za pochopenie.

Tlačivá k dani z nehnuteľností

Súvisiace články

 • 11.9.2023
  Dane a poplatky

  Systémovejšie prerozdelenie peňazí na škôlky

  Čítať viac
 • 4.4.2023
  Dane a poplatky

  Bratislavské konto prináša online platbu dane z nehnuteľností pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov

  Čítať viac
 • 12.1.2023
  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 26.5.2022
  Dane a poplatky

  Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

  Čítať viac
 • 13.5.2022
  Dane a poplatky

  Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

  Čítať viac
 • 12.5.2022
  Dane a poplatky

  Vyššia daň musí znamenať aj kvalitnejšie služby

  Čítať viac
 • 1.4.2022
  Dane a poplatky

  Bratislava má novú digitálnu službu – daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť aj online

  Čítať viac
 • 11.9.2023
  Dane a poplatky

  Systémovejšie prerozdelenie peňazí na škôlky

  Čítať viac
 • 4.4.2023
  Dane a poplatky

  Bratislavské konto prináša online platbu dane z nehnuteľností pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov

  Čítať viac
 • 12.1.2023
  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 26.5.2022
  Dane a poplatky

  Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

  Čítať viac
 • 13.5.2022
  Dane a poplatky

  Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

  Čítať viac
 • 12.5.2022
  Dane a poplatky

  Vyššia daň musí znamenať aj kvalitnejšie služby

  Čítať viac
 • 1.4.2022
  Dane a poplatky

  Bratislava má novú digitálnu službu – daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť aj online

  Čítať viac