Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:

  daň z nehnuteľností
  daň za ubytovanie
  daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy)
  poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  hazardné hry a výmaz z OR

Mestské časti spravujú dane:

  daň za psa
  daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy)
  daň za predajné automaty
  daň za nevýherné hracie prístroje
  daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Názov účtu
IBAN
Účel platby
Daň za užívanie verejného priestranstva
SK07 7500 0000 0000 2533 8163
úhrada dane za užívanie verejného priestranstva
Daň z nehnuteľnosti
SK75 0900 0000 0053 5353 5353
úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
SK31 7500 0000 0000 2574 7653
úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z ubytovacej kapacity
SK91 7500 0000 0000 2592 6993
úhrada za daň z ubytovacej kapacity
Poplatok za odpad
SK36 7500 0000 0000 2592 7013
úhrada poplatku za odpad
Správne poplatky
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
úhrada správnych poplatkov
Odvody z hazardných hier a správne poplatky za vyjadrenia
SK2775000000000025827653
úhrada odvodov a správnych poplatkov

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Toto oddelenie zabezpečuje:

  správu miestnych daní a miestneho poplatku ako správca dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), a to dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
  evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe oznamovacej povinnosti daňovníkov, overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej dane,
  pohľadávky - vydáva potvrdenia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
  daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia na zaplatenie dane na jednotlivé dane a poplatky, vykonáva odvolacie konanie o riadnych opravných prostriedkoch a konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
  evidenciu daní vrátane vysporiadania daňových nedoplatkov, vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom, vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu, kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela výzvy na zaplatenie dane, pripravuje podklady pre exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov,
  vedenie operatívnej evidencie a rozúčtovanie miestnych daní podľa jednotlivých druhov dane,
  vedenie registratúry a archívu dokladov miestnych daní a miestneho poplatku,
  spracovávanie a predkladanie štatistických hlásení o miestnych daniach,
  spracovávanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta o miestnych daniach, pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi magistrátu,
  metodické usmerňovanie zamestnancov prvého kontaktu.

Kontakt na správcu dane

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9 850 05 Bratislava
Na túto adresu môžete ako fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou.
+421 2 5935 6954
zavolať
omdp@bratislava.sk
napísať