Dane a poplatky

Daň za ubytovanie

Čo tvorí základ a sadzbu dane?

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. S účinnosťou od 1.1.2017 je sadzba dane 1,70€ za fyzickú osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení.

Komu adresujete ohlásenie?

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie a mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie sa predkladá na tlačivách (pozrite, prosím, odkazy dole) adresovaných na:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9 P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55

Ako postupovať pre ohlásenie a odvádzanie dane

Kontakt

Správca dane, daň za ubytovanie Nicolas Voltemar (číslo dverí 307)
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, 850 05 Bratislava
+421 259 356 960
zavolať
nicolas.voltemar@bratislava.sk
napísať

Číslo účtu:

SK91 7500 0000 0000 2592 6993