Daň za užívanie verejného priestranstva

Ak chcete organizovať podujatie, predávať tovar, vytvoriť terasu svojmu podniku, plánujete rekonštrukciu bytového domu, alebo rozkopávku na verejnom priestranstve, na takúto činnosť budete potrebovať povolenie. V prípade užívania verejného priestranstva vám bude vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov.

Čo sa rozumie pod verejným priestranstvom?

Ide o verejne prístupný priestor v meste, napríklad, park, chodník, cesta, námestie či zeleň. Tento priestor patrí všetkým obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy a je dôležité ako vyzerá a ako sa v ňom správame. Je tiež potrebné, aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov sú verejným priestranstvom verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve hlavného mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.

Kto daň spravuje a čo je jej predmetom?

Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva hlavné mesto.

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Daň za užívanie verejného priestranstva na komunikáciách III. a IV. triedy spravujú príslušné mestské časti Bratislavy.

Čo sa rozumie pod osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva?

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
 • vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov
 • umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
 • umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení
 • umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií
 • umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách
 • umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s hlavným mestom alebo mestskými časťami
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo; takéto vyhradené parkovisko je určené dopravnými značkami
 • užívanie verejného priestranstva určeného hlavným mestom ako stanovište vozidiel taxislužby
 • užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne

Poplatky a základ sadzby dane

Za vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva platí žiadateľ správny poplatok. Za osobitné užívanie verejného priestranstva platí daňovník daň za užívanie verejného priestranstva.

Čo tvorí základ a sadzbu dane?

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení ↗︎.

Kedy vám vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Ako postupovať pri ohlásení zámeru a dokedy ho oznámiť?

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Ako daňovník oznamujete správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na tlačive „Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Od dane sú oslobodené:

 • fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom
  • propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia,
  • zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt,
  • podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych cieľov,
  • protidrogových kampaní,
  • umiestnenia lešenia, na ktorých nie je umiestnená reklama pri oprave fasády budovy do 60 dní vrátane,
  • stavby a plánovanej rekonštrukcie, opravy alebo údržby (na ktorú bolo vydané stavebné povolenie) verejnej vodovodnej a verejnej kanalizačnej siete v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii,
  • osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby kolektorov, ktoré budú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta,
 • fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
 • rozpočtové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami,
 • príspevkové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby hlavného mesta alebo mestských častí,
 • právnické osoby založené hlavným mestom v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky mestskej hromadnej dopravy a pri organizovaní alebo vykonávaní činností, podujatí alebo akcií pre hlavné mesto alebo pre mestské časti,
 • hlavné mesto a mestské časti, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby hlavného mesta alebo mestských častí.

Zníženie dane:

 • najviac o 50 % na základe odôvodnenej žiadosti daňovníka z dôvodu rozkopávkových prác v rámci líniovej stavby v rozsahu minimálne 100 m2 dotknutej vozovky a priľahlých chodníkov k tejto vozovke, ak sa preukáže vykonanie prác naviac oproti tomu, čo bol povinný realizovať (napr. kryt vozovky alebo chodníka na celú šírku, výmena zábradlia alebo zvodidla, výmena dopravného značenia za nové, vybudovanie dažďových kanalizačných vpustov, výmena cestných a záhonových obrubníkov)
 • o 20 % za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené vonkajšie sedenie je viditeľne označená celoročným zákazom fajčenia
 • o 50 %, ak daňovník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
 • najviac o 50% pre stavby kolektorov, ktoré nebudú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta
 • o 10 % za stanovište taxislužby, ak vozidlo taxi má farbu, ktorú určilo hlavné mesto

Daňovník je tiež povinný:

 • na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác
 • oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného priestranstva v m2 alebo termínu užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena nastala

Výkon cestného správneho orgánu

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu prostredníctvom oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vydáva povolenia platné pre miestne komunikácie na území Bratislavy.

Zoznam miestnych komunikácií ↗︎ na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu si žiadateľ najskôr zistí, či sa miestna komunikácia, na ktorú si chce vybaviť príslušné povolenie v zozname nachádza. Ďalej postupuje podľa druhu požadovaného povolenia.

Bližšie informácie o výkone cestného správneho orgánu ↗︎.

Kontakt

Mgr. Ivona Rajtóková Akcie, rozkopávky mestskej časti BA II, BA III, vyhradené parkovisko, vonkajšie sedenia a ostatné

Ing. Anna Négliová Lešenia, zariadenia staveniska, rozkopávky mestskej časti BA I, BA IV, BA V, povolenia Okresných úradov, ambulantný predaj a ostatné

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, 850 05 Bratislava

Tel.: +421 2 59 356 974, +421 259 356 111, +421 259 356 954

Číslo účtu: SK07 7500 0000 0000 2533 8163

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Dokumenty

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia