Dane a poplatky

Daň za užívanie verejného priestranstva

Ak chcete organizovať podujatie, predávať tovar, vytvoriť terasu svojmu podniku, plánujete rekonštrukciu bytového domu, alebo rozkopávku na verejnom priestranstve, na takúto činnosť budete potrebovať povolenie. V prípade užívania verejného priestranstva vám bude vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov.

Daňovník je tiež povinný:

    na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác
    oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného priestranstva v m2 alebo termínu užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena nastala

Výkon cestného správneho orgánu

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu prostredníctvom oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vydáva povolenia platné pre miestne komunikácie na území Bratislavy.
Zoznam miestnych komunikácií na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu si žiadateľ najskôr zistí, či sa miestna komunikácia, na ktorú si chce vybaviť príslušné povolenie v zozname nachádza. Ďalej postupuje podľa druhu požadovaného povolenia.

Kontakt

Mgr. Ivona Rajtóková Akcie, rozkopávky mestskej časti BA II, BA III, vyhradené parkovisko, vonkajšie sedenia a ostatné
+421 2 59 356 916
zavolať
ivona.rajtokova@bratislava.sk
napísať
Ing. Anna Négliová Lešenia, zariadenia staveniska, rozkopávky mestskej časti BA I, BA IV, BA V, povolenia Okresných úradov, ambulantný predaj a ostatné
+421 2 59 356 982
zavolať
anna.negliova@bratislava.sk
napísať
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, 850 05 Bratislava
Číslo účtu: SK07 7500 0000 0000 2533 8163

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30  Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30  Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30  Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30