Majetok mesta

Zaujatie verejného priestranstva

Ak chcete organizovať podujatie, predávať tovar, vytvoriť terasu svojmu podniku, plánujete rekonštrukciu bytového domu alebo rozkopávku na verejnom priestranstve, na takúto činnosť budete potrebovať povolenie.

Čo je verejné priestranstvo?

Ide o verejne prístupný priestor v meste, napríklad, park, chodník, cesta, námestie či zeleň. Tento priestor patrí všetkým obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy a je dôležité ako vyzerá a ako sa v ňom správame. Je tiež potrebné, aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.
Podľa záväzného dokumentu hlavného mesta je verejné priestranstvo definované ako (VZN hlavného mesta č.15/2012): ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, konkrétne verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve hlavného mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.

Rozdelenie verejného priestranstva

K žiadosti budete potrebovať

1
Doložit potrebné prílohy (líši sa na základe konkrétneho prípadu)
2
Uhradiť správny poplatok
Ak plánujete zaujatie verejného priestranstva, ktorým je komunikácia (cesta, chodník, námestie, cestná zeleň) v správe a vlastníctve hlavného mesta, pôjde o zvláštne užívanie komunikácií. Žiadosť bude riešiť Sekcia dopravy, ak pôjde o:
    Vozovku
    Chodník
    Námestie
    Cestnú zeleň
Pri zaujatí verejného priestranstva mimo komunikácií budete žiadať hlavné mesto ako vlastníka pozemku o súhlas na užívanie verejného priestranstva. Žiadosť bude riešiť Sekcia správy nehnuteľností, ak pôjde o:
    Verejnú zeleň
    Spevnené plochy
    Iné

Zoznam potrebných príloh

Daňová povinnosť

Po vydaní súhlasu so zaujatím verejného priestranstva je potrebné zaslať Oznámenie o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného  priestranstva. Toto tlačivo sa doručí priamo žiadateľovi spolu s povolením. Tlačivo je žiadateľ povinný vyplniť a najneskôr v deň začatia zaujatia doručiť hlavnému mestu prostredníctvom podateľne magistrátu na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, ktoré vydáva na základe tohto tlačiva a „Súhlasu vlastníka pozemku“ rozhodnutie o vyrubení dane. 

O zaujatie je potrebné žiadať v týchto prípadoch:

Rozkopávky

Rozkopávky

Havárie a poruchy

Havárie a poruchy

Stavebné práce, lešenie, kontajner

Stavebné práce, lešenie, kontajner

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj

Podujatie

Podujatie

Nakrúcanie filmu

Nakrúcanie filmu

Exteriérové terasy

Exteriérové terasy

Zaujatie v Sade J. Kráľa, Tyršovo nábrežie

Zaujatie v Sade J. Kráľa, Tyršovo nábrežie

Exteriérové terasy a podniky

Exteriérové terasy sú významnou formou aktívneho využívania verejných priestorov, častokrát slúžia na rozšírenie interiérových priestorov prevádzok. Vzhľadom na naše podnebie sa exteriérové terasy využívajú prevažne sezónne.
Metropolitný inštitút mesta Bratislava (MIB) vytvoril dokument, ktorý vysvetľuje požiadavky mesta na exteriérové terasy, jasne definuje exteriérové sedenie vo verejnom priestranstve a upravuje podmienky umiestňovania exteriérových terás na pozemkoch mesta Bratislava.
Ikonka - podnik
Ikonka - Sad

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Sad Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou (zahŕňa plochu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia). V zmysle pamiatkového zákona je preto špecificky chránený. Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislavy usmerňuje aktivity v Sade podľa sektorov: sektor A (najvyššia pamiatková ochrana), sektor B (pamiatková ochrana s uvoľneniami oproti sektoru A), sektor C (uvoľnenia v ochrane).