Ak chcete organizovať podujatie, predávať tovar, vytvoriť terasu svojmu podniku, plánujete rekonštrukciu bytového domu alebo rozkopávku na verejnom priestranstve, na takúto činnosť budete potrebovať povolenie.

Čo je verejné priestranstvo?

Ide o verejne prístupný priestor v meste, napríklad, park, chodník, cesta, námestie či zeleň. Tento priestor patrí všetkým obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy a je dôležité ako vyzerá a ako sa v ňom správame. Je tiež potrebné, aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.

Podľa záväzného dokumentu hlavného mesta je verejné priestranstvo definované ako (VZN hlavného mesta č.15/2012): ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, konkrétne verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve hlavného mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.

Rozdelenie verejného priestranstva

K žiadosti budete potrebovať

 1. Doložit potrebné prílohy (líši sa na základe konkrétneho prípadu)
 2. Uhradiť správny poplatok

Ak plánujete zaujatie verejného priestranstva, ktorým je komunikácia (cesta, chodník, námestie, cestná zeleň) v správe a vlastníctve hlavného mesta, pôjde o zvláštne užívanie komunikácií. Žiadosť bude riešiť Sekcia dopravy, ak pôjde o:

 • Vozovku
 • Chodník
 • Námestie
 • Cestnú zeleň

Pri zaujatí verejného priestranstva mimo komunikácií budete žiadať hlavné mesto ako vlastníka pozemku o súhlas na užívanie verejného priestranstva. Žiadosť bude riešiť Sekcia správy nehnuteľností, ak pôjde o:

 • Verejnú zeleň
 • Spevnené plochy
 • Iné

Zoznam potrebných príloh

Plánujem zaujať vozovku, chodník, námestie alebo cestnú zeleň

Stiahnuť žiadosť ↗︎

Povinné prílohy:

Ak sú dôvodom zaujatia rozkopávky, lešenie / kontajner / stavebné práce, ambulantný predaj, podujatie / nakrúcanie filmu alebo iné:

 • Okótovaný situačný nákres v mierke M 1:200 (250,500)
 • Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu

Ak sú dôvodom zaujatia havárie / poruchy:

 • Okótovaný situačný nákres v mierke M 1:200 (250,500)
 • Fotografie miesta havárie

Ak sú dôvodom zaujatia exteriérové terasy:

 • Situácia a rezy terasy v primeranej mierke
 • Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu
 • Fotodokumentácia miesta (3 fotografie)
 • Vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka - nájomná zmluva, list vlastníctva alebo iná zmluva

Nepovinné prílohy:

Ak sú dôvodom zaujatia exteriérové terasy, k žiadosti môžete priložiť aj:

 • Vizuál, príklady riešenia a iných realizácií, prípadne vizualizácie či 3D pohľady

Plánujem zaujať verejnú zeleň, spevnené plochy alebo iné

 • Žiadosť je potrebné podať osobne cez Podateľňu, poštou alebo cez stránku mesta formou zaručeného elektronického podpisu minimálne 30 kalendárnych dní pred plánovaným termínom zaujatia, žiadosť nestačí poslať e-mailom. Stiahnuť žiadosť ↗︎.
 • V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte [email protected].

Povinné prílohy:

Ak sú dôvodom zaujatia rozkopávky, havárie / poruchy, lešenie / kontajner / stavebné práce, ambulantný predaj alebo iné:

 • Snímka z katastrálnej mapy so zakreslením miesta zaujatia verejného priestranstva

Ak sú dôvodom zaujatia podujatia / nakrúcanie filmu:

 • Snímka z katastrálnej mapy so zakreslením miesta zaujatia verejného priestranstva
 • Nákres prístupovej cesty a prípadného parkovania

Ak sú dôvodom zaujatia exteriérové terasy:

 • Situácia a rezy terasy v primeranej mierke
 • Fotodokumentácia miesta (3 fotografie)
 • Vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka - nájomná zmluva, list vlastníctva alebo iná zmluva

Ak plánujete zaujať Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie:

 • Snímka z katastrálnej mapy so zakreslením miesta zaujatia verejného priestranstva
 • Nákres prístupovej cesty a prípadného parkovania
 • Nákres konštrukcie a kotvenia

Špeciálne prílohy:

Ak je dôvodom zaujatia organizácia podujatia/nakrúcanie filmu:

 • Nákres konštrukcie a kotvenia

Ak plánujete zaujať Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie:

 • Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku
 • Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu

Nepovinné prílohy:

Ak sú dôvodom zaujatia exteriérové terasy, k žiadosti môžete priložiť aj:

 • Vizuál, príklady riešenia a iných realizácií, prípadne vizualizácie či 3D pohľady

Ak je dôvodom zaujatia organizácia podujatia / nakrúcanie filmu alebo plánujete zaujať Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie, k žiadosti môžete priložiť aj:

 • Hluková záťaž (informácie o hluku a mitigácia záťaže – hladina hluku a čas)
 • Oznámenie použitia generátorov a elektrocentrál

Daňová povinnosť

Po vydaní súhlasu so zaujatím verejného priestranstva je potrebné zaslať Oznámenie o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného  priestranstva. Toto tlačivo sa doručí priamo žiadateľovi spolu s povolením. Tlačivo je žiadateľ povinný vyplniť a najneskôr v deň začatia zaujatia doručiť hlavnému mestu prostredníctvom podateľne magistrátu na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, ktoré vydáva na základe tohto tlačiva a „Súhlasu vlastníka pozemku“ rozhodnutie o vyrubení dane. 

O zaujatie je potrebné žiadať v týchto prípadoch:

 • Rozkopávky

 • Havárie a poruchy

 • Stavebné práce, lešenie, kontajner

 • Ambulantný predaj

 • Podujatie

 • Nakrúcanie filmu

 • Exteriérové terasy

 • Zaujatie v Sade J. Kráľa, Tyršovo nábrežie

Exteriérové terasy a podniky

Exteriérové terasy sú významnou formou aktívneho využívania verejných priestorov, častokrát slúžia na rozšírenie interiérových priestorov prevádzok. Vzhľadom na naše podnebie sa exteriérové terasy využívajú prevažne sezónne.

Metropolitný inštitút mesta Bratislava (MIB) vytvoril dokument, ktorý vysvetľuje požiadavky mesta na exteriérové terasy, jasne definuje exteriérové sedenie vo verejnom priestranstve a upravuje podmienky umiestňovania exteriérových terás na pozemkoch mesta Bratislava.

Viac informácií ↗︎

Ikonka - podnik

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Sad Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou (zahŕňa plochu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia). V zmysle pamiatkového zákona je preto špecificky chránený. Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislavy usmerňuje aktivity v Sade podľa sektorov: sektor A (najvyššia pamiatková ochrana), sektor B (pamiatková ochrana s uvoľneniami oproti sektoru A), sektor C (uvoľnenia v ochrane).

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty

Súvisiace články

 • 16.10.2023

  Kultúrne služby

  BKIS pomôže zrealizovať vaše podujatie. Žiadosti prijíma do konca októbra.

  Čítať viac
 • 24.8.2022

  Kultúrne služby

  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Nový Istropolis"

  Čítať viac
 • 25.5.2022

  Kultúrne služby

  Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu

  Čítať viac
 • 15.5.2022

  Kultúrne služby

  DPOH plné výnimočných zážitkov

  Čítať viac
 • 20.5.2022

  Kultúrne služby

  Múzeum mesta Bratislavy / Múzeum roka 2018

  Čítať viac
 • 3.3.2020

  Kultúrne služby

  Nadácia mesta Bratislavy otvára prvú výzvu pre grantový program KULTÚRA

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na nový školský rok

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Mesto Bratislava poskytne strategickú podporu kultúrnym podujatiam

  Čítať viac
 • 16.10.2023

  Kultúrne služby

  BKIS pomôže zrealizovať vaše podujatie. Žiadosti prijíma do konca októbra.

  Čítať viac
 • 24.8.2022

  Kultúrne služby

  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Nový Istropolis"

  Čítať viac
 • 25.5.2022

  Kultúrne služby

  Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu

  Čítať viac
 • 15.5.2022

  Kultúrne služby

  DPOH plné výnimočných zážitkov

  Čítať viac
 • 20.5.2022

  Kultúrne služby

  Múzeum mesta Bratislavy / Múzeum roka 2018

  Čítať viac
 • 3.3.2020

  Kultúrne služby

  Nadácia mesta Bratislavy otvára prvú výzvu pre grantový program KULTÚRA

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na nový školský rok

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Kultúrne služby

  Mesto Bratislava poskytne strategickú podporu kultúrnym podujatiam

  Čítať viac