Integrovaný regionálny operačný program

Logo - Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020 s oprávnením od 1.1.2014 do 31.12.2023. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli poskytnuté dodatočné zdroje v rámci prioritnej osi REACT-EÚ. Prostriedky budú použité na opatrenia súvisiace s obnovou po kríze spojenej s pandémiou vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Oddelenie SO pre IROP vykonáva činnosti na zabezpečenie riadneho a plynulého procesu riadenia, prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly operačného programu, v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.

Viac informácií nájdete na www.iropba.sk ↗︎.

Financované projekty

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta – Dolnozemská cesta

Logá Európska Únia Európsky fond regionálneho rozvoja, Untegrovaný regionálny operačný program, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Názov a sídlo prijímateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Bratislava

Celkové oprávnené výdavky:

284 227,39€

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

270 016,02€

  • Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu IROP: 142 113,69€ (50%)
  • Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 127 902,33€ (45%)
  • Vlastné verejné prostriedky Hlavného mesta SR Bratislavy: 14 211,37€ (5%)

Termín realizácie:

08/2018 – 09/2021

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy.

Predmetom projektu je vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska v úseku Rusovská cesta - Dolnozemská ulica v súlade s STN 63 6100. Cyklotrasa bude spájať dve hlavné cyklistické tepny v Petržalke a to cyklotrasu na Dolnozemskej ulici s cyklotrasou na Rusovskej ceste vedúcu popri Chorvátskom ramene. Aktívne ju budú môcť využívať obyvatelia a návštevníci Bratislavy na dochádzanie za prácou, do škôl, do centra mesta, za nákupmi, návštevy príbuzných či kultúrnych pamiatok.

Viac o projekte

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie AK UMR Hlavného mesta SR Bratislavy Kód projektu: 302080CPD1

Súhrnné informácie (pdf) ↗︎

Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave „Časť 2“ – Rekonštrukcia cyklistického chodníka Odborárska ulica, Bratislava III.

loga MIRRI IROP EU.png

Predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok je refundácia výdavkov na rekonštrukciu existujúcich spevnených plôch pre cyklistov na Odborárskej ulici, okres Bratislava III. Cyklotrasa je súčasťou cyklistického okruhu O6. Rekonštrukčné práce boli zrealizované v rámci dlhodobého cieľa hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým je zvýšenie atraktivity nemotorovej prepravy na území hlavného mesta a podpora prechodu na trvalo udržateľnú, uhlíkovo neutrálnu dopravu prostredníctvom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravy na celom území mesta. Celková dĺžka realizovaného úseku bola 1 504,05 m, pričom úsek pozostáva zo štyroch parciálnych vetiev – vetiev A, B, C a D. V rámci rekonštrukcie bola v celej dĺžke výškovo upravená niveleta cyklistického chodníka, upravené prejazdy cez križujúce komunikácie a vjazdy a doplnené prvky pre nevidiacich. V zmysle európskych štandardov bol pri rekonštrukcii oddeleného cyklistického chodníka použitý červený asfalt, ktorý je vizuálne jednoduchšie odlíšiteľný, výrazne prispieva k bezpečnosti a vďaka svojej trvácnosti aj k lepšej estetickosti verejného priestoru.

Viac informácií ↗︎

Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži

loga MIRRI IROP EU.png

Cieľom projektu je revitalizovať verejný priestor medzi zastávkou Pri kríži a ulicou Homolova v mestskej časti Dúbravka vytvorením zeleného parku tzv. Motýlej lúky. Realizáciou aktivít projektu sa zatraktívni dlhodobo zanedbaný priestor pre obyvateľov a návštevníkov lokality a zároveň sa prispeje k zlepšeniu mikroklímy a biodiverzity. Riešené územie sa nachádza v husto zasídlenej časti hlavného mesta, v ktorej je zvýšený výskyt terénnych depresií a zvýšené riziko záplav. Motýlia lúka bude spĺňať charakter edukačnej a zároveň relaxačnej zóny pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Aktivity projektu budú zahŕňať vytvorenie zeleného parku a s ním spojenej exteriérovej učebne vo forme amfiteátrového sedenia, doplnenie prvkov drobnej architektúry a infraštruktúry (mobiliáru) a výsadba a regenerácia existujúcej vegetácie. Park bude mať prírodný charakter, ktorý bude prirodzene zadržiavať dažďovú vodu v území. Predmetom realizácie projektu je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v mestách. Výsledkom podpory bude zlepšenie sídelného prostredia, zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami a budovanie adaptačnej kapacity v mestskej časti. V rámci projektu bude vybudovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry a obnovených 6 200 m² areálu zeleného parku.

Viac informácií ↗︎

Revitalizácia parku na Dunajskej ulici

Cieľom projektu je revitalizácia parku v priestore historickej Vešeléniho záhrady na Dunajskej ulici v mestskej časti Staré Mesto. Súčasný park je využívaný v obmedzenom režime, keďže nejasné vymedzenie areálu, zanedbané detské ihrisko a nefunkčné osvetlenie znižujú atraktívnosť priestoru, možnosti jeho funkčného využitia a sociálnu kontrolu. Predmetom revitalizácie bude riešenie existujúcich problémov v území a využitie funkčného potenciálu areálu prostredníctvom rozšírenia a zatraktívnenia vstupu do parku, rekonštrukcie oplotenia areálu z Dunajskej ulice, rekonštrukcie priestoru detského ihriska - povrchov a herných prvkov, doplnenia mobiliáru a osvetlenie, doplnenia vodných prvkov vo forme vodnej hry, vodných tryskov a fontánky na pitie a celkového skultúrnenia priestoru, návrhom okrasnej nízkej výsadby v kombinácii s pobytovým trávnikom. Predmetom revitalizácie je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry. V rámci projektu bude vybudovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry a obnovených 3 000 m² areálu zeleného parku.

Viac informácií ↗︎

Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia - Hlavné mesto SR Bratislava a mestskej funknčnej oblasti Bratislava

Hlavným výsledkom projektu je minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Cieľovou skupinou realizovaných aktivít sú obyvatelia, návštevníci hlavného mesta ako aj miest a obcí MFO Bratislava, zamestnanci dotknutých úradov samosprávy, ich rozpočtových a príspevkových organizácií zabezpečujúcich v čase pandémie služby vo verejnom záujme.

Viac informácií ↗︎