EÚ projekty

Integrovaný regionálny operačný program

Logo - Integrovaný regionálny operačný program
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020 s oprávnením od 1.1.2014 do 31.12.2023. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli poskytnuté dodatočné zdroje v rámci prioritnej osi REACT-EÚ. Prostriedky budú použité na opatrenia súvisiace s obnovou po kríze spojenej s pandémiou vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Oddelenie SO pre IROP vykonáva činnosti na zabezpečenie riadneho a plynulého procesu riadenia, prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly operačného programu, v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.
Viac informácií nájdete na www.iropba.sk.

Financované projekty