Interreg Europe spája regionálne a miestne samosprávy, aby sa podelili o inovatívne a udržateľné riešenia výziev regionálneho rozvoja.

Viac informácií ↗︎

Logá Urban M a Európskej únie

Financované projekty

Urban Manufacturing

Hlavné mesto SR Bratislava sa zapojilo do projektu Urban Manufacturing, ktorý je realizovaný v rámci programu medziregionálnej spolupráce „Europe, let's cooperate!“ Interreg Europe.

V poslednom období sme boli svedkami vzniku mnohých tvorivých kolaboratívnych priestorov, akými sú coworkingy, Fab Laby, tvorivé dielne, kreatívne štvrte, vedecké parky a inkubátory. Tieto aktivity nemajú dostatočne vybudované prostredie (ekosystém), aby sa zhodnotil ich potenciál a zabezpečila ich udržateľnosť. Sú potrebné nové inovatívne prístupy, ako ich lepšie prepojiť a využiť pre ďalší hospodársky rozvoj. Tento fenomén sa pre potreby projektu nazval “Mestské fabriky“.

Hlavným cieľom projektu je aby tieto priestory prosperovali. To sa dá dosiahnuť identifikovaním príkladov dobrej praxe, zlepšením súvisiacich nástrojov politík v partnerských mestách/regiónoch a monitorovaním efektu.

Projekt prispeje k výmene skúseností a prenosu príkladov dobrej praxe medzi partnermi za účelom zlepšenia politík v oblasti inovačnej infraštruktúry - tvorivých kolaboratívnych priestorov.

V projekte je 10 partnerov z ôsmych miest/regiónov EÚ.

Partnermi Bratislavy sú: City University Birmingham, Mestská rada Birmingham, Lisabon, Agentúra pre ekonomický rozvoj „Fomento San Sebastian, Zahreb, Vilnius, Agentúra na podporu podnikania (Kranj), región Lazio a Technické Múzeum Nikola Tesla (Záhreb)

Prínos pre mesto: Bratislava bude benefitovať z výmeny skúseností a znalostí všetkých partnerov.

Trvanie projektu: 10 semestrov / 60 mesiacov v 2 fázach

Obdobie realizácie projektu: 1/2017 - 12/2021

Predĺženie realizácie projektu: 9/2021 - 12/2022

Indikatívny rozpočet projektu: 1 868 317,20€

Indikatívny rozpočet projektu po predĺžení: 2 038 752,03€

Rozpočet hlavné mesto SR Bratislava: 139 896,00€

Rozpočet hlavné mesto SR Bratislava po predĺžení: 151 788,00€

  • ERDF (85%): 129 019,80€
  • Spolufinancovanie mesto (15%): 22 768,20€

Bratislava - Akčný plán ↗︎ Viac informácií o projekte ↗︎

ERDF logo.jpg
Urban M logo.jpg