Interreg V-A Slovenská republika–Rakúsko

Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko sa zameriava na inteligentný a udržateľný rast v rakúsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Cieľom programu je v prvom rade prispieť k inteligentnej špecializácii a cezhraničnému výskumu motivovanému iniciatívami v oblasti partnerských miest Viedeň a Bratislava. Po druhé, program podporí udržateľné riadenie a ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavedie nové udržateľné riešenia dopravy. Tieto hlavné ciele doplní úsilie o posilnenie riadenia a inštitucionálnej spolupráce, ktoré bude viesť k integrovanejšej pohraničnej oblasti.

V záujme dosiahnutia týchto strategických cieľov sa program zameriava na zvýšenie počtu aktivít v oblasti cezhraničného výskumu a vývoja, aby tak poskytol nástroje na ochranu a riadenie životného prostredia v spoločných prírodných oblastiach, zintenzívnil vzájomné pôsobenie prostredníctvom lepšie integrovaných riešení dopravy a ďalej zlepšoval cezhraničné štruktúry riadenia.

Priority financovania

Program sa zameria na týchto päť priorít:

 1. prínos k rozvoju inteligentnej cezhraničnej oblasti,
 2. podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity,
 3. podpora udržateľných riešení dopravy,
 4. posilnenie cezhraničného riadenia a inštitucionálnej spolupráce,
 5. odborná pomoc.

Niektoré očakávané výsledky:

 • vyššia intenzita spolupráce v regionálnom inovačnom systéme,
 • zlepšené spoločné vysokoškolské vzdelávanie,
 • zníženie počtu zúžených koridorov pre divokú zver (z 12 na 9),
 • zlepšená cezhraničná mobilita a inteligentné riešenia dopravy,
 • vyššia atraktivita cezhraničnej oblasti v súvislosti s ekoturizmom,
 • intenzívnejšia inštitucionálna spolupráca.

Zapojené regióny:

 • Rakúsko
  • Východné Rakúsko (Ostösterreich)
  • Burgenland
  • Dolné Rakúsko (Niederösterreich)
  • Viedeň
 • Slovensko
  • Bratislavský kraj
  • Západné Slovensko

Viac informácií o programe ↗︎

Financované projekty

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Logá Interreg a Mosquito Bioregulation

Projekt Biologickej regulácie komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (akronym MOSQUITO BIOREGULATION, kód projekt v MS: 305021AXQ8) vznikol v rámci Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Celkovým cieľom projektu je zvýšiť komfort občanov spolu s turistickou atraktivitou územia a zároveň znížiť zdravotné riziká obyvateľov žijúcich v blízkosti inundácií riek Dunaja a Moravy. Projekt zabezpečí posilnenie ochrany biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej a cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov.

Hlavnými výsledkami projektu sú:

 • posilnenie spolupráce: efektívna a jednotná kontrola (monitoring) komárov a spoločný systém Biologickej regulácie komárov vďaka harmonizácii metodík a vzájomného zdieľania dát regionálnych/cezhraničných SK- AT partnerov,
 • posilnená ochrana biodiverzity, životného prostredia a ľudského zdravia v prihraničnom SK – AT regióne,
 • spoločné technické a softvérové vybavenie pre zabezpečenie efektívnej a jednotnej regulácie komárov,
 • návrhy legislatívnych zmien podporujúcich biologickú kontrolu komárov na národnej úrovni (na Slovensku) komunikované relevantným zainteresovaným stranám,
 • vedecké monitorovanie výskytu komárov a komármi prenášaných patogénov, vrátane inváznych druhov, ktoré by potenciálne mohli predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie,
 • informačná kampaň a posilnená verejná akceptácia biologickej regulácie komárov ako novej, jedinej a dlhodobo udržateľnej metódy ich kontroly a možnosť zapojenia verejnosti na opatreniach.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu MOSQUITO BIOREGULATION je spolupráca a zapájanie obyvateliek a obyvateľov cezhraničného regiónu do projektu formou dobrovoľníctva, ktoré bude realizované na podporu monitorovania liahnísk komárov v dotknutých oblastiach.

Projektoví partneri: Hl. mesto Bratislava (HP), Bratislavský samosprávny kraj (PP2), Trnavský samosprávny kraj (PP3), Univerita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta (PP4) a Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March (PP5)

Strategickým partnerom je Marktgemeinde Petronell-Carnuntum

Obdobie realizácie projektu: 1.3.2021 – 31.8.2023

Celkový indikatívny rozpočet projektu: 1 287 511,24€

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislava: 318 542,20€

 • ERDF (85%): 270 760,87€
 • Spolufinancovanie štátny rozpočet: 31 854,22€
 • Spolufinancovanie mesta (5%): 15 927,11€

Digitalizované mapové podklady projektového územia – LIVE ↗︎

Záverečný report projektu_SK_DE_ENG19. 03. 2024 • PDF • 4,19 MB
Viac informácií o projekte

baum2020

Projekt baum2020 (skratka pre Bratislava Územný Manažment), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT je platformou komunikácie, vzájomnej spolupráce a nových iniciatív medzi hl. mestom Bratislava a prihraničnými rakúskymi mestami a obcami. Zároveň podporuje aj inštitucionálnu a dvojjazyčnú spoluprácu.

Projekt sa zameriava na témy územného manažmentu spoločného cezhraničného mestského regiónu najmä v týchto oblastiach:

 • doprava / mobilita,
 • územné plánovanie a životné prostredie,
 • miestna spolupráca.

Na dosiahnutie vyššieho stupňa spolupráce a posilnenie cezhraničných väzieb sú zriadené pravidelné grémiá ako sú stretnutia starostov, BAUM konferencie, riadiace skupiny alebo odborné pracovné skupiny.

Cieľom projektu Bratislava Územný Manažment je postupná inštitucionalizácia cezhraničného mestského regiónu.

Projekt baum2020 je v prvom rade komunikačnou a koordinačnou platformou cezhraničnej spolupráce, napriek tomu sú v projekte vyčlenené finančné prostriedky aj na malé lokálne iniciatívy. Vybrané pilotné projekty majú prispieť k riešeniu konkrétnych cezhraničných problémov, alebo pomôcť odstraňovať bariéry.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu baum2020 je oslovovanie/ zapájanie (participácia) obyvateľov a obyvateliek cezhraničného regiónu do projektu, formátom cezhraničných prechádzok po regióne tzv. BORDER WALKS, ďalej organizovaním informačných stretnutí, ako aj prostredníctvom priameho kontaktu a komunikácie so zamestnancami slovensko – rakúskej kancelárie baum2020 v Bratislave.

Projektoví partneri:

 • Hl. mesto Bratislava (HP),
 • NÖ Regional GmbH (PP1),
 • Regionalmanagement Burgenland (RMB) (PP2).
 • Strategickým partnerom je Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich (SUM).

Trvanie projektu: 46 mesiacov

Obdobie realizácie projektu: 1.3.2017 – 31.12.2020

Celkový indikatívny rozpočet projektu: 674 000€

Rozpočet hlavné mesto Bratislava: 254 318€

 • ERDF (85%): 216 170,30€
 • Spolufinancovanie štátny rozpočet: 25 431,80€
 • Spolufinancovanie mesta (5%): 12 715,90€

Dokumenty:

Rekreačná mapa BaumMobility
 ↗︎

CleanMobility

Projektová myšlienka

V roku 2018 boli relevantné inštitúcie, samosprávy a samosprávne kraje oslovené zo strany prihraničných spolkových krajín v Rakúsku s návrhom na spoluprácu v novom projekte s pracovným názvom Clean Mobility v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Iniciatíva vznikla v rámci platformy vytvorenej vďaka projektu Baum2020.

Cieľom projektu je vo všeobecnosti skvalitnenie služieb vo verejnej doprave v prihraničnom regióne. Po vzniku iniciatívy sa na slovenskej strane vyprofilovali ako projektoví partneri Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK). V projekte je, okrem iného, naplánovaná aj investičná aktivita modernizácie vybraných prestupných uzlov. Aktivita bude zahŕňať menšie stavebné úpravy a inštaláciu chýbajúceho vybavenia podľa štandardov IDS BK.

Ako miesto realizácie tejto aktivity bola po dohode medzi BID a Sekciou dopravy HMB vybraná lokalita zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste. Mesto vstúpilo do projektu v apríli 2019.

Na realizáciu spomínanej projektovej aktivity bola identifikovaná lokalita zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste po vzatí do úvahy viacerých kritérií a predpokladov. Z hľadiska podmienok projektu, na ktorých sa dohodli projektoví partneri, má ísť o lokalitu, kde je realizovaný prestup medzi železničnou dopravou a inými módmi dopravy. Železničná stanica v Petržalke takúto podmienku spĺňa a navyše jej relevancia je vysoká aj vďaka polohe blízko hraníc s Rakúskom a priamemu železničnému spojeniu s Viedňou cez Kittsee. Pri výbere lokality boli tiež zohľadnené možnosti realizácie podmienené vlastníckymi vzťahmi, potrebou realizácie úprav na dotknutých zastávkach, predpokladaným rozsahom potrebných prác, inými zámermi v danej lokalite, ktoré by mohli ovplyvniť takúto aktivitu a podobne.

Cieľom projektu „Čistá mobilita“ je zlepšiť prístup a informovanosť o existujúcich možnostiach udržateľnej mobility v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska, a tiež posilniť spoluprácu relevantných aktérov v projektovom priestore. Po skončení projektu budú mať pendleri, turisti a miestni obyvatelia lepší prístup k informáciám ohľadom ponuky udržateľnej mobility. Projekt sa zameriava na novo vyvinuté systémy dopravných informácií, ktoré zvyšujú povedomie o službách čistej mobility v cezhraničnom regióne. Uzly dopravnej multimodálnosti na vybraných bodoch verejnej dopravy uľahčia prechod medzi rôznymi systémami (napr. bike-sharing, car-sharing, autobusová či vlaková doprava).

Spoločné marketingové kampane navyše zvýšia informovanosť o výhodách využívania tohto typu mobility u rôznych cieľových skupín (napr. zdravie, náklady, čas, životné prostredie). Okrem uvedeného zabezpečia odborné pracovné skupiny pravidelnú a nepretržitú výmenu skúseností a know-how. Je zrejmé, že tento projekt pomáha propagovať formu mobility s obrovskou perspektívou do budúcna.

Popis projektu a jeho ciele

Napriek tom, že verejná osobná doprava na obidvoch stranách hranice v prihraničných regiónoch je neustále viac integrovaná na rôznych úrovniach, tak v prípade spojení cez samotnú hranicu sú jednotlivé možnosti a informácie o nich riešené väčšinou stále izolovane od seba. Projekt Clean Mobility má ambíciu riešiť túto roztrieštenosť nadviazaním spolupráce medzi relevantnými inštitúciami na obidvoch stranách hranice. Po nadviazaní spolupráce projektových partnerov budú prostredníctvom pracovných skupín realizované ďalšie projektové aktivity. Naplánované sú koordinované informačné a propagačné kampane, ktoré budú na jednej strane zamerané na samotné cezhraničné spojenia a na druhej strane na informovanie o prihraničnej verejnej doprave na každej strane hranice. Projektoví partneri BID, VOR a TTSK plánujú obstarať štúdiu o možnostiach výmeny dát o cestovných poriadkoch a aktuálnom meškaní spojov a pod.

Vo vybraných lokalitách bude v rámci projektu realizovaná modernizácia infraštruktúry prestupných uzlov s ohľadom na zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej doprave. Na slovenskej strane pôjde o rekonštrukciu a dovybavenie zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste v obidvoch smeroch. Zastávka bude zmodernizovaná podľa štandardov IDS BK a po realizácii bude slúžiť ako modelová zastávka pre ďalšie podobné lokality. Vďaka novým prvkom, ako elektronické informačné tabule alebo elektronické cestovné poriadky, budú zmodernizované zastávky prínosom ako pre domácich, tak aj pre zahraničných cestujúcich.

Parciálne ciele

silnejšia integrácia ponúk cezhraničných dopravných informácií, interaktívna mapa mobility pokrývajúca celý región, ktorá poskytne prehľad o všetkých ponukách autobusov a vlakov a zmapuje všetky relevantné destinácie.

Realizovaný prieskum

Multimodalitné prieskumy na 28 existujúcich uzloch verejnej dopravy, teda vlakových staniciach a autobusových zastávkach v Burgenlande, Dolnom Rakúsku a na Slovensku, z ktorých vyplýva potreba zlepšenia kombinovania dopravných prostriedkov šetrných ku klíme - napr. dobrá dostupnosť cyklistických a peších chodníkov, prepojenie na dopytovo orientované formy mobility, ako sú hromadné taxíky alebo mestské autobusy, kvalitné parkovisko pre bicykle a užívateľsky prívetivý dizajn dopravných uzlov.

Okrem týchto opatrení je cieľom projektu Clean Mobility posilniť povedomie o výhodách využívania ponúk mobility šetrnej ku klíme. Na dosiahnutie tohto cieľa sa školia napríklad školitelia, takzvaní „multiplikátori čistej mobility“, ktorí zase môžu tieto poznatky regionálne odovzdávať rôznym cieľovým skupinám, ako sú komunitní pracovníci, odborníci v cestovnom ruchu alebo učitelia. Pomocou informačných kampaní v zapojených regiónoch sa má navyše téma klimaticky priateľskej mobility priblížiť širokej verejnosti.

Po skončení projektu lepší prístup k informáciám o ponukách mobility šetrnej ku klíme uľahčí cestujúcim, turistom a miestnemu obyvateľstvu využívať všetky možné udržateľné spôsoby dopravy.

Výsledky a výstupy projektu

Projektovou aktivitou, na ktorej sa bude v projekte Clean Mobility priamo podieľať mesto Bratislava, je modernizácia zastávok MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste.

Po realizácii bude mať zastávka nasledujúce vybavenie, resp. charakteristiky:

 • zastávkové označníky podľa štandardov IDS BK,
 • zastávkové prístrešky s priestorom pre tlačené informačné materiály,
 • elektronické informačné panely s informáciami o aktuálnych odchodoch spojov,
 • informačné displeje s technológiou e-papiera na zobrazenie napr. cestovných poriadkov,
 • automaty na predaj cestovných lístkov,
 • lavičky,
 • odpadkové koše,
 • bezbariérový prístup,
 • cyklostojany / cykloklietky s kamerovým systémom,
 • priechod pre cyklistov,
 • upravený stredový deliaci ostrovček,
 • sadové úpravy.

Celkový rozpočet projektu (pre všetkých partnerov projektu) 3,6 mil. €

 • 3,1 mil. € EFRR (EÚ zdroje)
 • 0,5 mil. € ostatné zdroje

Celkový rozpočet pre Hlavné mesto SR Bratislava: 447 125€

 • 380 056€ EFRR (EÚ zdroje)
 • 44 172€ spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

Trvanie projektu: 1.1.2020 - 31.12.2022

Partneri

Hlavný partner: RMB (Mobilitätszentrale Burgenland) ↗︎

Projektoví partneri:

Strategickí partneri:

Podpora: