Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Jeho globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Viac informácií ↗︎

Financované projekty

Dažďová záhrada v mestskom parku Karloveská

Logá Operačný program Kvalita života a EU Kohézny fond

V riešenom území, v blízkosti významnej mestskej dopravnej radiály, bolo identifikované zvýšené riziko zraniteľnosti intenzívnymi zrážkami v dôsledku koncentrácie terénnych depresií. Dažďová záhrada vznikla čiastočným prehradením existujúceho odvodňovacieho kanála, terénnou úpravou svahov existujúcej depresie a nasmerovaním dažďových vôd z okolia. Nová retenčná priehlbina zadržanú vodu uvoľňuje do okolia prostredníctvom transpirácie rastlín, nasiaknutia do osadených plôch svahu a výparu do ovzdušia. Tým sa celkovo zlepšili podmienky pre rast vegetácie a život drobných živočíchov (podpora biodiverzity v mestskom prostredí). Vyspádovanie terénu a zvýšenie absorpčných kapacít vegetácie znížilo riziko záplav z povrchového odtoku pri prívalových zrážkach. Riešenie umožnilo zachytávať dažďovú vodu z územia s rozlohou 6 090 m². Projekt dažďovej záhrady bol súčasťou plánu na vybudovanie multifunkčného parku celomestského významu. Dažďová záhrada a park priniesli aj širšie benefity pre obyvateľov a obyvateľky mesta vytvorením zóny zvýšeného klimatického komfortu v husto zastavanom území. Ciele projektu – zadržať vodu v území, predísť ohrozeniu infraštruktúry a vzniku škôd na majetku v dôsledku záplav z povrchového odtoku a vytvoriť zónu klimatického komfortu v urbanizovanej, husto zastavenej krajine v súlade s cieľmi 62. výzvy OP KŽP.

Informácie o projekte ↗︎