Plán obnovy a odolnosti SR

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka na Kutlíkovej ulici

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy.

Predmetom projektu je rekonštrukcia cyklistickej komunikácie na Kutlíkovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka, v úseku od priechodu pre chodcov na križovatke s Romanovou ulicou po priechod pre chodcov na križovatke so Starohájskou ulicou. Úsek je súčasťou cyklistického okruhu O5 celomestského významu. V križovatke s miestnou komunikáciou Starohájska sa trasa križuje s cyklistickou radiálou R48 – Starohájska radiála.

Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku je 0,94567 km, pričom v rámci realizácie bola rozdelená na 3 parciálne vetvy:

 • vetva A – od križovatky ulíc Kutlíkova a Romanova po vjazd k objektu Dom RAFAEL
 • vetva B – od vjazdu k objektu Dom RAFAEL po križovatku miestnej komunikácie Kutlíkova a miestnej komunikácie k objektu Hájpark
 • vetva C – od križovatky miestnej komunikácie Kutlíkova a miestnej komunikácie k objektu Hájpark po križovatku miestnej komunikácie Kutlíkova a Starohájska. Na náprotivnej strane sa taktiež vykonali udržiavacie práce na chodníku.

Realizáciou projektu sa vytvorila kvalitná lokálna cyklistická infraštruktúra, čím sa zvýšila celková bezpečnosť cyklistickej a pešej premávky v území.

Celkové poskytnuté prostriedky mechanizmu: maximálne do výšky 185 115,68 €

Rekonštrukcia cyklistického chodníka na Vrakunskej ceste

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy.

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch pre cyklistov na Vrakunskej ceste. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 1,43 km, pričom v zmysle projektovej dokumentácie bola rozdelená na 4 úseky tvoriace 4 samostatné stavebné objekty.

 • SO 01 – úsek meria 693,080 m. Začína na priechode pre chodcov na križovatke Trnavskej cesty s ulicou Maximiliána Hella a pokračuje pozdĺž Trnavskej cesty. Za križovaním Trnavskej a Ivanskej cesty pokračuje pozdĺž Vrakunskej cesty a končí v blízkosti zastávky MHD Planét, kde sa napája na existujúci chodník.
 • SO 02 – úsek meria 360,342 m. Začína pri priechode pre chodcov na križovatke s Uránovou ulicou a prechádza okolo existujúcich garáži. Následne pokračuje k obratisku MHD Súhvezdná, kde sa prostredníctvom projektu vytvoril nový priestor pre chodcov a cyklistov. Úsek končí na križovatke s Astronomickou ulicou.
 • SO 03 – úsek meria 57,439 m. Nový úsek združeného chodníka od križovatky s Astronomickou ulicou, ktorý prepojí existujúce chodníky pozdĺž Vrakunskej cesty. K úseku je zároveň priradený chodník k existujúcej zastávke MHD Súhvezdná.
 • SO 04 – úsek meria 320,663 m. Začína v mieste napojenia úseku SO 03 na existujúci chodník a pokračuje v smere na Ružinovskú ulicu. Končí na križovaní s Astronomickou ulicou.

Realizáciou projektu sa vytvorila kvalitná lokálna cyklistická infraštruktúra, čím sa zvýšila celková bezpečnosť cyklistickej a pešej premávky v území. Vytvorením predmetnej cyklotrasy vznikol severný obchvat sídliska Pošeň, ktorý je vo svojom koncovom bode napojený na južný obchvat sídliska, tvorený zrealizovanou cyklotrasou na Ružinovskej ulici.

Celkové poskytnuté prostriedky mechanizmu: maximálne do výšky 329 182,37 € s DPH

Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka na Račianskej ulici

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava – Rača.

Projekt pozostáva z jedného stavebného objektu rozdeleného na tri vetvy v celkovej dĺžke 1,1346 km.

 • vetva A – od križovatky ulíc Račianska a Nobelova po pripojenie chodníka k Račianskej ulici,
 • vetva B – od pripojenia chodníka k Račianskej ulici v súbežnom vedení až po križovanie s miestnou komunikáciou pri objekte auto umyvárne,
 • vetva C – od pripojenia miestnej komunikácie pri objekte auto umyvárne po križovatku Račianskej ulice a Peknej cesty.

Realizáciou projektu sa vytvorila kvalitná lokálna cyklistická infraštruktúra, čím sa zvýšila celková bezpečnosť cyklistickej a pešej premávky v území.

Celkové poskytnuté prostriedky mechanizmu: maximálne do výšky 269 915,71 EUR s DPH

Plagáty

 • Kutlíkova27. 03. 2024 • PDF • 236 kB
  Stiahnuť
 • Vrakunská27. 03. 2024 • PDF • 247 kB
  Stiahnuť
 • Račianska27. 03. 2024 • PDF • 246 kB
  Stiahnuť
 • Kutlíkova27. 03. 2024 • PDF • 236 kB
  Stiahnuť
 • Vrakunská27. 03. 2024 • PDF • 247 kB
  Stiahnuť
 • Račianska27. 03. 2024 • PDF • 246 kB
  Stiahnuť