Kvalita verejného priestoru sa významnou mierou podieľa na kvalite života v mestách. Preto nám záleží na tom, aby sme prostredníctvom mestských projektov vytvárali kvalitný verejný priestor a aby sme k rovnakému prístupu motivovali aj súkromných vlastníkov, ktorí majú podiel na jeho spoluvytváraní.

Jedným z prvkov verejného priestoru v našom meste sú aj verejne prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom stave.

Bez ohľadu na ich vlastníctvo, terasy plnia aj funkciu verejného priestoru. Mesto Bratislava preto chce vlastníkom kompenzovať fakt, že na svojej nehnuteľnosti znášajú ťarchu verejného priestoru. Mestské zastupiteľstvo schválilo na decembrovom zasadnutí pilotný projekt dotácií, ktoré mesto poskytne majiteľom terás za účelom ich revitalizácie. Na tento účel vyčlenilo mesto sumu 200 000 eur, o ktorú sa môžu uchádzať vlastníci terás respektíve ich častí.

Oblasti, na ktoré je možné požiadať o dotáciu

  • Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku
  • Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu alebo rekonštrukciu
  • Udržiavacia práce: obnova
  • Stavebné práce: rekonštrukcia

Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu

200 000,- EUR (slovom dvestotisíc eur)

Výška dotácie

Maximálne vo výške 200 000,- EUR (slovom dvestotisíc eur), finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 50% z výšky požadovanej grantovej dotácie.

Oprávnení žiadatelia

Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na území hlavného mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta ako napr. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch alebo správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch.

Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť o dotáciu je možné podať od 17.1. do 31.3.2022 prostredníctvom formulára na tomto odkaze ↗︎.

Lehota na realizáciu projektu

Podporené projekty musia byť zrealizované najneskôr do 12 mesiacov odo dňa schválenia grantovej dotácie úspešnému uchádzačovi.

Kritériá výberu a schvaľovania žiadateľov a prílohy k žiadosti

Pre uvedenú dotačnú schému platia podmienky uvedené v dokumente „Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28.09.2017 a uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20.11.2017 a taktiež platia podmienky v platnom Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

Ako požiadať o udelenie grantu

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára zverejnenom na webovej stránke Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava ↗︎.

Každý žiadateľ vyplní žiadosť v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte prosím poznámku “Dotačná schéma na pochôdzne terasy”.

Kritériá výberu a schvaľovania žiadateľov

UPOZORNENIE

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až následne vytlačiť vo verzii pre tlač.

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].