Udržateľný mestský rozvoj

V súlade s princípom partnerstva sú do prípravy a vykonávania programov financovaných z fondov EÚ na miestnej úrovni zapojené obce a mestá a príslušní sociálno-ekonomickí partneri, pre zabezpečenie a posilnenie tzv. „mestského rozmeru“ politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027. Kooperačná rada UMR predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu z Programu Slovensko v rámci funkčného mestského územia jadrového mesta či súmestia. Kooperačná rada UMR je stálym kolektívnym rozhodovacím, koordinačným a komunikačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce na území UMR podľa § 2 písm. h) Zákona o regionálnom rozvoji.
Územie UMR Bratislava tvorí územie hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Kooperačná rada je vytváraná z iniciatívy hlavného mesta SR Bratislavy ako jadrového mesta podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý vydalo MIRRI SR.