Udržateľný mestský rozvoj

V súlade s princípom partnerstva sú do prípravy a vykonávania programov financovaných z fondov EÚ na miestnej úrovni zapojené obce a mestá a príslušní sociálno-ekonomickí partneri, pre zabezpečenie a posilnenie tzv. „mestského rozmeru“ politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027. Kooperačná rada UMR predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu z Programu Slovensko v rámci funkčného mestského územia jadrového mesta či súmestia. Kooperačná rada UMR je stálym kolektívnym rozhodovacím, koordinačným a komunikačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce na území UMR podľa § 2 písm. h) Zákona o regionálnom rozvoji.

Územie UMR Bratislava tvorí územie hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Kooperačná rada je vytváraná z iniciatívy hlavného mesta SR Bratislavy ako jadrového mesta podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý vydalo MIRRI SR.

Zasadnutia Kooperačnej rady UMR Bratislava

1. zasadnutie Komory UMR Rady partnerstva 9. 2. 2021

Návrh uznesení (pdf) ↗︎ Zápis (pdf) ↗︎

2. zasadnutie Komory UMR Rady partnerstva 24. 5. 2021

Návrh uznesení (pdf) ↗︎ Zápis (pdf) ↗︎ Uznesenie ↗︎ Zápis ↗︎

3. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Bratislava 13. 12. 2022

Uznesenia (pdf) ↗︎ Zápis (pdf) ↗︎ Hlasovanie „per rollam“ Kooperačnej rady UMR Bratislava 23.3.2023

4. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Bratislava 27. 9. 2023

Uznesenia (pdf) ↗︎ Zápis (pdf) ↗︎

5. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Bratislava 19.12.2023

Uznesenia ↗︎ Zasadnutie ↗︎

6. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Bratislava 20.03.2024

Uznesenia ↗︎ Zasadnutie ↗︎

Dokumenty