Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ v Bratislave

Hlavné mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl a jedno centralizované Centrum voľného času, ktoré má 9 vysunutých pracovísk. Celkovo ide o 25 budov v rozličnom stave a nachádzajúcich sa v rôznych mestských častiach. Väčšinu tvoria stavby zo 70-tych či 80-tych rokov, do ktorých roky neboli investované väčšie finančné prostriedky. V mnohých bolo potrebné riešiť v prvom rade ich havarijný stav. Bratislava však okrem sanácie spustila program ich komplexnej obnovy. Cieľom je vytvoriť lepšie a atraktívnejšie prostredie pre žiakov a pedagógov a znížiť modernizačný dlh. Stavebnými úpravami prejde nateraz 19 budov z celkového počtu 25. Bratislava do opráv zariadení, ktoré poskytujú vzdelanie s pridanou hodnotou, investuje viac ako 10 miliónov eur.

Hotové rekonštrukcie

CVČ GESSAYOVA, Elokované pracovisko Štefánikova 35

STARÉ MESTO

Prebehla kompletná rekonštrukcia fasády a exteriéru. V rámci rekonštrukcie interiéru sa urobili nové nátery stien, prebehla repasácia okien a žľabov na objekte, kompletne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, dielňa v suteréne a prebehla výmena kotolne. Odstránila sa vlhkosť a objekt bol v rámci rekonštrukcie odizolovaný zo všetkých 4 strán z dôvodu zatekania do objektu.

Bolo investovaných 293-tisíc eur.

cvc_gessayova.png

ZUŠ ISTRIJSKÁ

DEVÍNSKA NOVÁ VES

Dlhodobým problém tejto základnej umeleckej školy bola jej zatekajúca strecha, ktorá ohrozovala aj vybavenie školy. Dokončená je už aj druhá fáza rekonštrukcie strechy.

Doteraz bolo investovaných 26,8-tisíc eur.

ZUŠ JÚLIUSA KOWALSKÉHO

STARÉ MESTO

Pre ZUŠ Júliusa Kowalského sa zrekonštruovali nové priestory na Židovskej ulici, aktuálne sú už skolaudované a v škole prebieha výučba. V prvej etape boli urobené zvukové izolácie, v lete boli dokončené elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, výmena podláh či maľovanie stien.

Preinvestovaná čiastka približne 153-tisíc eur.

ZUŠ JÁNA ALBRECHTA, TOPOĽČIANSKA

PETRŽALKA

Na pôvodnej zdevastovanej terase a streche sa vybudovala nová koncertná sála Edity Gruberovej, čím boli zvýšené kapacity na výuku. Zrekonštruovala sa fasáda, zateplenie, strešné konštrukcie, vymenené boli všetky okná a urobili sa i ďalšie komplexné klimatické opatrenia. V celej budove bolo kompletne vymenené vykurovanie a teplovodné konektory kvôli opakovaným haváriám na potrubiach. Po opakovaných haváriách boli v rámci opravy odstránené plesne a zrekonštruované omietky. Čiastočne upravené bolo aj okolie školy.

Doteraz bolo investovaných vyše 400-tisíc eur a pripravovaná investícia je vo výške 88-tisíc eur.

topolcianska.png

ZUŠ FRANTIŠKA OSWALDA, DALIBOROVO NÁMESTIE 2

PETRŽALKA

Na objekte prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, kuchyniek a šatní, vymenili sa podlahy a vybudovala sa nová kotolňa a vykurovacia sieť. Celý objekt bol odizolovaný, boli zbúrané staticky narušené garáže a upravené okolie. V roku 2022 prebehla kompletná rekonštrukcia prízemia, kde sú učebne a koncertné sály - pracuje sa na výmene dverí aj priečok, aby priestory získali lepšie akustické vlastnosti.

Doteraz bolo investovaných približne 250-tisíc eur.

ZUŠ HÁLKOVA 56

NOVÉ MESTO

Zrealizovaná rekonštrukcia koncertnej sály, sanácia omietok v triedach na prízemí po zatečení a rekonštrukcia vstupných priestorov v objekte školy. Škola je zateplená, má novú fasádu aj okná.

Preinvestované v 2022 - 31,5-tisíc eur.

Čiastočne hotové rekonštrukcie

CVČ GESSAYOVA, Elokované pracovisko Batkova

DÚBRAVKA

Bola vykonaná kompletná rekonštrukcia telocviční pre verejnosť, toaliet, spŕch, šatní a spoločných priestorov. Vymenené boli rozvody, svietidlá a na celom objekte boli vymenené aj okná a dvere. V interiéri bola nainštalovaná lezecká stena, pingpongové stoly a v exteriéri bolo zriadené nové viacúčelové ihrisko. Pripravuje sa kompletná rekonštrukcia fasády, strechy objektu telocviční a rekonštrukcia celej plavárne.

Doteraz bolo investovaných 183-tisíc eur.

batkova2.png

ZUŠ FRANTIŠKA OSWALDA, GESSAYOVA 8

PETRŽALKA

Na škole prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, učební a spoločných priestorov. Bola tiež dokončená projektová dokumentácia na ďalšie práce, ktoré zahŕňajú napríklad zateplenie, rekonštrukciu strešných konštrukcií a výmenu okien. Práce sa robia v etapách kvôli financiám aj stavu projektovej dokumentácie. Najprv sa škola opravila zvnútra, následne sa pristúpilo k asanácii starej a vybudovaniu novej bezpečnej lávky. V marci-apríli bude dokončená a pristúpi sa ku kolaudácii.

Tento rok by sa mali dokončiť aj ďalšie práce, ktoré zahŕňajú napríklad zateplenie budovy, rekonštrukciu strešných konštrukcií a výmenu okien. V budúcnosti sa pristúpi aj k rekonštrukcii vedľajšej budovy CVČ.

Doteraz bolo investovaných 150-tisíc eur a pripravovaná investícia je vo výške 290-tisíc eur.

ZUŠ JOZEFA KRESÁNKA

KARLOVA VES

Na objekte Karloveská boli opravené odpadové potrubia, výmené kanalizácie i rozvody teplej a studenej vody a kompletne zrekonštruované toalety. Na objekte Sekulská bola zrekonštruovaná strecha a vymenený plech. Pripravuje sa nadstavba koncertnej sály a výťahu.

Doteraz bolo investovaných 240-tisíc eur a pripravovaná investícia je vo výške 700-tisíc eur.

ZUŠ RADLINSKÉHO 53

STARÉ MESTO

Dokončená bola kompletná rekonštrukcia odpadových potrubí, odvodnenie základov, osadenie otváracieho okna vo vstupnej časti objektu a oprava stien a vykurovania. Na zamedzenie nelegálneho parkovania bola na Mýtnej vysadená nová zeleň.

Aktuálne prebiehajú prípravy na transformáciu priestorov v exteriéri na záhradu s galerijnou funkciou. Pôvodná zámková dlažba bude vymenená za vodopriepustnú dlažbu, ktorej súčasťou budú aj odvodňovacie dláždené kanály, ktoré vodu z komunikácie odvedú do záhonov. Oporné múriky budú repasované novou povrchovou úpravou. Ostatná plocha bude tvorená centrálnou prístupovou komunikáciou, plochy zelene budú tvorené komponovanými záhonmi delenými podľa farby, štruktúry, tvaru. Navrhovaná zeleň pozostáva predovšetkým z premenlivej výsadby okrasných tráv a kvitnúcich trvaliek rôznych farieb, komponovaných do menších celkov. Vzhľadom na pomerne vysoké fasády susediacich objektov pribudne výsadba stĺpovitých topoľov, ktoré narušia monotónnosť a masivitu fasád. V spodnej časti je pri budove vytvorená malá galéria a zóna pre vyučujúcich.

Doteraz bolo investovaných 25-tisíc eur a pripravovaná investícia je vo výške 80-tisíc eur.

ZUŠ ĽUDOVÍTA RAJTERA, SKLENÁROVA 2

RUŽINOV

V objekte bola vybudovaná moderná kotolňa a nové vykurovanie. Pripravuje sa ďalšia rekonštrukcia učební, ktoré rozšíria kapacitu celého objektu a rekonštrukcia toaliet na oboch podlažiach.

Doteraz bolo investovaných 160-tisíc eur a pripravovaná investícia je vo výške 80-tisíc eur.

Práve prebiehajúce rekonštrukcie

CVČ GESSAYOVA, Elokované pracovisko Hlinícka a ZUŠ VRBENSKÉHO RAČA

RAČA

ZUŠ Vrbenského disponuje malými nedostatočnými priestormi, zatiaľ čo CVČ Hlinícka má dve budovy, z ktorej jedna je úplne nevyužívaná a chátrala. Z toho dôvodu sa odstraňuje havária kanalizácie a prebieha kompletná rekonštrukcia nevyužívanej budovy. Vytvorené budú nové učebne a sály, čím ZUŠ aj CVČ získajú nové priestory a odstráni sa problém nedostatočnej kapacity. Pripravuje sa i rekonštrukcia fasád, striech a okien na oboch objektoch. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa zvyšných fáz projektu.

Predpokladaná investícia 323-tisíc eur.

ZUŠ EXNÁROVA, URÁNOVÁ 2

RUŽINOV

Prebieha kompletná rekonštrukcia nového objektu pre ZUŠ Exnárova, ktorý je vo veľmi zlom stave. V rámci rekonštrukcie bude vynovený interiér aj exteriér celej budovy (fasády, strechy, rozvody, hydroizolácia, zateplenie, nová kotolňa a vykurovanie, kompletná výmena okien, dverí, sociálnych zariadení, učební, šatní a spoločných priestorov).

Predpokladaná investícia 1,8 milióna eur.

ZUŠ MILOŠA RUPPELDTA

STARÉ MESTO

Pred komplexnou rekonštrukciou bolo urobených niekoľko quick fixov. Bola dokončená sanácia zatekajúcej strechy a opravené boli vstupné dvere a rozbité okná, aby budova ďalej nedegradovala. Začiatkom marca prebehlo odovzdanie staveniska na kompletnú rekonštrukciu celého objektu aj nádvoria. Zrekonštruovaný bude exteriér (fasády aj strecha) a kompletne vynovený bude aj interiér budovy (rekonštruované budú učebne, šatne, spoločné priestory, vymenené budú štukatérske prvky, rozvody, hydroizolácia, kotolňa a vykurovanie, prebehne i kompletná výmena okien a dverí na celom objekte). Základná umelecká škola bude mať po novom podnázov “Dom hudby” - vznikne nová koncertná sála pod strechou objektu, vytvoria sa excelentné akustické podmienky, škola bude mať aj nahrávacie štúdio, a mnoho ďalšieho. Celkovo sa sprofesionalizuje hudobné vzdelávanie pre deti.

Škola aj so žiakmi sa vo februári minulého roka presťahovala do náhradných priestorov, ktoré im poskytla Slovenská technická univerzita v jednej z jej budov na Pionerskej ulici. Práce by mali byť dokončené do konca roka 2023.

Predpokladaná investícia 4,3 milióna eur.

Plánované rekonštrukcie

CVČ GESSAYOVA, Elokované pracovisko Športová hala Pionierska

NOVÉ MESTO

Dosluhujúca športová hala na Pionierskej 16 ukončila svoju prevádzku k 30. júnu 2022. Statické posudky dospeli k záveru, že súčasnú budovu, bohužiaľ, nie je možné zachrániť. Mesto preto na tomto mieste postaví novú modernú, bezpečnú a dostupnú športovú halu. Nová hala bude mať multifunkčné ihrisko s rozmermi 20 x 40 m vhodné aj na usporadúvanie športových súťaží, vysoká bude 8 metrov - vďaka čomu bude vhodná aj na gymnastiku. Oproti súčasnosti pribudne hľadisko pre 100 návštevníkov a tiež malý bufet. Hneď vedľa športovej haly tiež otvorí v blízkej dobe mestská časť Nové Mesto multifunkčné exteriérové ihriská. S búraním súčasnej haly by sa malo začať na jar 2023.

Predpokladaná investícia 1,5 mil. eur.

CVČ GESSAYOVA, Elokované pracovisko Štefánikova 39

STARÉ MESTO

Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu a nadstavbu objektu.

Projektová dokumentácia vo výške 25-tisíc eur.

CVČ GESSAYOVA, PETRŽALKA

Pripravená projektová dokumentácia a mesto hľadá zdroje na rekonštrukciu.

Predpokladaná investícia 200-tisíc eur.