Interné predpisy upravujú a riadia každodenný chod magistrátu a určujú postupy pri plnení pracovných úloh a aktivít zamestnancov, teda ich právomoci, zodpovednosti a povinnosti. Slúžia na zdokumentovanie zákonných a magistrátom definovaných postupov a opatrení, zriaďovanie alebo zrušenie poradných orgánov, obsahujú detailné inštrukcie, pravidlá a pracovné postupy pre procesy a činnosti na magistráte.

Prehľad interných predpisov

  • Pracovný poriadok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Organizačný poriadok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy
  • Pravidlá obchodných verejných súťaží hlavného mesta SR Bratislavy
  • Postup pri prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti
  • Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy
  • Príkazy riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Ďalšie riadiace interné predpisy