Legislatíva mesta

Interné predpisy

Interné predpisy upravujú a riadia každodenný chod magistrátu a určujú postupy pri plnení pracovných úloh a aktivít zamestnancov, teda ich právomoci, zodpovednosti a povinnosti. Slúžia na zdokumentovanie zákonných a magistrátom definovaných postupov a opatrení, zriaďovanie alebo zrušenie poradných orgánov, obsahujú detailné inštrukcie, pravidlá a pracovné postupy pre procesy a činnosti na magistráte.

Prehľad interných predpisov

  Pracovný poriadok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  Organizačný poriadok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy
  Pravidlá obchodných verejných súťaží hlavného mesta SR Bratislavy
  Postup pri prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti
  Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy
  Príkazy riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  Ďalšie riadiace interné predpisy