Ostatné organizácie

Bratislavská organizácia bývania

Bratislavská organizácia bývania (skrátene BOB, n. o.) je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Bola založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Jej cieľom je iniciovať, koordinovať a realizovať na pozemkoch mesta mestskú bytovú výstavbu. Samotná výstavba bude uskutočnená rôznymi formami, vrátane spolupráce so súkromným sektorom.
V roku 2021 organizácia zmenila názov a došlo aj k zmene jej štatútu. V rámci tejto zmeny sa, okrem iného, odstránila možnosť predávania postavených nových bytov do osobného vlastníctva a doplnila sa nová funkcia organizácie. Tá spočíva v sprostredkovaní prenájmu bytov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, a nerealizuje sa za účelom dosahovania zisku.
Organizácia pôvodne vznikla pod názvom Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. v roku 2004, ako spoločný projekt hlavného mesta SR Bratislavy a ČSOB, a.s.. Jej cieľom bola výstavba komerčných bytov do vlastníctva, ako aj výstavba nájomných bytov na pozemkoch mesta. V minulosti zrealizovala dva bytové domy (bytový dom na Humenského námestí v Petržalke a bytový dom na Osuského ulici v Petržalke), ďalšie dva doviedla do štádia projektovej prípravy a následne bola činnosť organizácie utlmená.

Kontakt

Mgr. Zuzana Trubíniová riaditeľka
zuzana.trubiniova@bratislava.sk
napísať