Primátor je výkonným orgánom hlavného mesta a zastupuje ho navonok, je štatutárnym orgánom hlavného mesta v majetkovoprávnych vzťahoch hlavného mesta v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov hlavného mesta a v administratívnoprávnych vzťahoch hlavného mesta je správnym orgánom.

Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Výkon funkcie primátora sa končí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, zložením sľubu nového primátora.

Funkcia primátora je verejnou funkciou; je nezlučiteľná s funkciou starostu, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, zamestnanca hlavného mesta, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej hlavným mestom, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu.

Hlavné kompetencie primátora

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • podpisuje nariadenia hlavného mesta,
 • vykonáva správu hlavného mesta,
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
 • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva hlavného mesta,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy hlavného mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie námestníkov primátora, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného mesta a vymenúva a odvoláva riaditeľa magistrátu,
 • určuje plat a priznáva odmeny námestníkom primátora, náčelníkovi mestskej polície, určuje mzdu a priznáva odmeny riaditeľovi magistrátu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení hlavného mesta,
 • zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a podobne),
 • udeľuje verejné uznanie za zásluhy,
 • udeľuje predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti,
 • v neodkladných prípadoch primátor rozhoduje o pôsobnosti mestských častí vykonávať samosprávne funkcie hlavného mesta a úlohy štátnej správy prenesené na hlavné mesto, ktoré nie sú upravené štatútom.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.