1. námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniam zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Tatiana Kratochvílová s účinnosťou od 7.12.2018 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, ostatní námestníci zastupujú primátora v poradí:

 1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
 2. Ing. Jakub Mrva
Fotka - Tatiana Kratochvílová

Oblasti zastupovania

Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

 • doprava a mestská mobilita
 • rozvoj električkových radiál
 • projekt Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, 2. časť Bosáková - Janíkov dvor

Rozsah zastupovania prvej námestníčky primátora

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania prvej námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora, a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do pravidelnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Ing. Tatiana Kratochvílová

Adresa

Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová účinnosťou od 08.03.2021 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.

Fotka - Lenka Antalová Plavuchová

Oblasti zastupovania

Námestníčka primátora zastupuje primátora v oblasti:

 • nájomné bývanie a rozvoj bývania
 • rozvoj mestských politík v sociálnej oblasti
 • šport

Rozsah zastupovania námestníčky primátora

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Adresa

Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Námestník primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Jakub Mrva účinnosťou od 01.01.2023 poverený zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestník primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.

Fotka - námestník primátora Ing. Jakub Mrva

Oblasti zastupovania

Námestník primátora zastupuje primátora v oblasti:

 • životné prostredie a adaptácia na klimatickú zmenu
 • Školstvo

Rozsah zastupovania

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníka primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ho tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Ing. Jakub Mrva

Adresa

Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava