Primátor

Námestníci primátora

1. námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniam zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Tatiana Kratochvílová s účinnosťou od 7.12.2018 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, ostatné námestníčky zastupujú primátora v poradí:
1
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Fotka - Tatiana Kratochvílová

Ing. Tatiana Kratochvílová

Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 552
zavolať
tatiana.kratochvilova@bratislava.sk
napísať

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová účinnosťou od 08.03.2021 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.
Fotka - Lenka Antalová Plavuchová

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 241
zavolať
lenka.antalova.plavuchova@bratislava.sk
napísať