Volené orgány

Zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zákonodarný orgán mestskej samosprávy a je tiež mestským parlamentom (zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy). Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach, ktoré majú celomestský charakter. Má 45 poslancov, ktorých volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Poslanci vytvárajú poslanecké kluby. Poslancom zastupiteľstva môže byť aj starosta mestskej časti a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti, nie však primátor.

Zasadnutia

    mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace (v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
    zasadnutia zvoláva a vedie primátor, rokovanie je zásadne verejné a miesto konania je zverejnené v pozvánke
    na rokovaní môžu vystúpiť občania a občianky Slovenskej republiky so svojimi podnetmi, návrhmi alebo sťažnosťami

Poslanecké kluby 2022-2026