Transparentné mesto

Protikorupčné štandardy

Pre vedenie mesta je prioritou tvoriť otvorenejšie a transparentnejšie mesto pre všetkých. Protikorupčné štandardy v tejto snahe vyjadrujú záväzok hlavného mesta napĺňať opatrenia smerujúce k vyššej transparentnosti a k zužovaniu priestoru pre korupčné konanie, ktoré idú nad rámec zákonných povinností. Obsahujú opatrenia, ktoré hlavné mesto v súčasnosti napĺňa a chce zachovať ako štandardy aj do budúcnosti, ako aj opatrenia, ku ktorých napĺňaniu sa chce dopracovať. Plánované termíny pre napĺňanie opatrení, ktoré mesto nespĺňa, sú uvedené v prílohe č.1. Uvedené opatrenia vychádzajú aj z hodnotenia Otvorená samospráva, ktoré pravidelne uskutočňuje nezisková organizácia Transparency International Slovensko.
Spolu 91 opatrení protikorupčných štandardov je rozdelených do desiatich oblastí, konkrétne:
  Politika informovania verejnosti o rozhodovaní miestnej samosprávy
  Politika transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o rozpočte
  Politika verejného obstarávania a zverejňovania zmlúv
  Politika nakladania s majetkom mesta
  Rozhodovanie o prideľovaní dotácií
  Personálna politika a etika
  Politika územného plánovania
  Politika prideľovania bytov a miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
  Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom a obchodných spoločností, v ktorých má mesto väčšinový podiel
  Mediálna politika mesta
Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy schválené uznesením č. 947/2021 zo dňa 23.9.2021 nahradili Protikorupčné minimum Hlavného mesta SR Bratislavy schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 441/2012 zo dňa 2.2.2012.
Správu o plnení Protikorupčných štandardov Hlavného mesta SR Bratislavy predkladá primátor raz ročne mestskému zastupiteľstvu.