2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 26.5.2022 uznesením č. 1235/2022 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2021.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2021 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 29,2 mil. €, pričom celkové príjmy dosiahli sumu 426,5 mil. € a celkové výdavky sumu 397,3 mil. €. Návrh záverečného účtu je v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.

2020

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 24.6.2021 uznesením č. 870 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2020.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 45,1 mil. €, pričom príjmy celkom dosiahli sumu 450,2 mil. € a výdavky sumu 405,1 mil. €. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.

2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 25.6.2020 uznesením č. 482/2020 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2019.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 23,0 mil. €, pričom príjmy celkom dosiahli sumu 368,7 mil. € a výdavky sumu 345,7 mil. €. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.

Archív