2022

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 16.12.2021 uznesením č.1066/2021 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2023 a 2024.

Archív