Rozpočtové pravidlá hlavného mesta tvoria základný rámec pre tvorbu, schvaľovanie, zmeny a sledovanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Stanovujú zodpovednosti jednotlivých aktérov na úrovni magistrátu hlavného mesta, ako aj na úrovni orgánov mestského zastupiteľstva. Do rozpočtového procesu zavádzajú predvídateľnosť termínov, transparentnosť v predpokladoch aj zverejňovaní, a sledovanie plnenia kontrolných zistení a opatrení.

Zavádza sa povinnosť pravidelnej revízie výdavkov hlavného mesta, s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania verejných zdrojov. Nastavujú sa oprávnenia primátora pre zmeny rozpočtu vo vlastnej kompetencii. Rozpočtové pravidlá boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1065/2021 dňa 16.12.2021.

Súvisiace interné predpisy

Rozpočtové pravidlá predpokladajú vznik viacerých interných predpisov, ktoré spresňujú technické a procesné detaily jednotlivých ustanovení Rozpočtových pravidiel: Rozpočtovanie príjmov, Rozpočtovanie výdavkov a Metodika výkonnostných auditov. Na tomto mieste ich budeme po spracovaní a internom schválení zverejňovať.

Dokumenty