Rozpočet a hospodárenie

Výkonnostné audity a revízie výdavkov

V súlade s Rozpočtovými pravidlami hlavného mesta SR Bratislavy realizuje magistrát pravidelné výkonnostné audity rozpočtových a príspevkových organizácií a revízie výdavkov útvarov magistrátu. Záverečné správy z týchto auditov sú zverejňované na tomto mieste. Za realizáciu auditov zodpovedá Útvar hlavného ekonóma.
Cieľom výkonnostného auditu/revízie výdavkov je identifikovať potenciál a opatrenia pre zvýšenie príjmov, optimalizáciu nákladov a zvýšenie vnútornej kvality (profesionalizácia práce) aj vonkajšej kvality poskytovaných služieb útvaru magistrátu alebo organizácie hlavného mesta. V analýze sa zameriavame na všetky aspekty hospodárenia a prevádzky organizácie. Súčasťou záverečnej správy auditu je aj implementačný plán na najbližšie roky.