Všeobecné zmluvné podmienky

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy upravujú v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe písomnej objednávky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo vykonanie diela vystavenej Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a akceptovanej dodávateľom, ktorý pri dodaní objednaného tovaru, poskytnutí služieb alebo vykonaní diela koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.