Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022

Ciele grantového Podprogramu 1 - podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času (podrobnejšie viď Štatút grantového Podprogramu 1...“, nájdete hoTU)

Oprávnení žiadatelia - právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hl. mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území  hl. mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hl. mesta.

Oprávnené aktivity podpory
 • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú, príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania
 • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností
 • konferencie, workshopy, semináre, školenia
 • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hl. mesta
 • pravidelná tréningová a záujmová činnosť
 • tábory, sústredenia a výmenné pobyty
 • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby
 • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby

UPOZORNENIE: Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s opatreniami ohľadom koronavírusu a COVID-19  umožňuje okrem podpory aktivít realizovaných v prirodzenom prostredí i podporu aktivít realizovaných on-line.


Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3320 eur

Maximálna výška dotácie 1 žiadateľovi na všetky schválené projekty vrátane schválených projektov v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí je v sume 10000 eur / kalendárny rok.

Hodnotiace kritériá projektov 
 • prínos projektu, jeho jedinečnosť (hodnotenie kvality a efektivity návrhu)
 • definícia cieľa a cieľovej skupiny, pre ktorú je aktivita určená
 • deklarovanie spôsobilosti realizačne zabezpečiť aktivitu
 • reálnosť rozpočtu a súlad zadefinovaných požiadaviek na poskytovateľa s účelom grantového programu.                                                                      

Každý projekt môže získať maximálny počet  100 bodov. Aby mohol byť projekt úspešný, musí získať minimálne 70% celkového bodového hodnotenia.

Čerpanie dotácie - Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s poskytovateľom.

Odporúčania pre žiadateľa

Čo je potrebné k vypísaniu žiadosti o udelenie grantu - stanovy, resp. štatút organizácie opatrené pečiatkou MVSR, prípadne iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH, doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene štatutárneho zástupcu právnickej osoby (menovací dekrét, resp. iné), doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke, doklad o vzniku právnickej osoby (bude potrebné uviesť dátum, miesto a číslo registrácie), prehľad podporených projektov z rozpočtu hlavného mesta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov (názov projektu, suma dotácie). .                                                                                                                                                    

Ako požiadať o udelenie grantu – Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme v príslušnej výzve grantového podprogramu označenej pre 1. kolo pod názvom ŠPORT A VZDELÁVANIE – ROK 2022 - Podprogram 1, 1. kolo – program  na podporu pohyb. aktivít a neform. vzdel. v oblasti práce s deťmi a mládežou, pre 2. kolo pod názvom ŠPORT A VZDELÁVANIE – PODPROGRAM 1, 2. kolo – program na podporu pohyb. aktivít a neform. vzdel. v oblasti práce s deťmi a mládežou,   pripojí všetky povinné prílohy (vrátane skenu podpísaného čestného vyhlásenia), skontroluje správnosť a úplnosť uvedených údajov (napr. presné pomenovanie názvu žiadateľa bez použitia skratiek, správnosť uvedeného čísla účtu, správnosť uvedených kontaktných údajov a pod.) a žiadosť odošle.

Tlačenú verziu odoslanej žiadosti spolu s čestným vyhlásením žiadateľ predkladá v originálnom vyhotovení iba v prípade úspešnosti projektu a to v termíne podpisu zmluvy. V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť 1. krát, k podpisu zmluvy predkladá aj kópie všetkých ostatných povinných príloh; v prípade akýchkoľvek zmien v už odovzdaných prílohách v roku 2020, napr. v stanovách či štatútoch, bankových spojení, menovaní štatutárnych zástupcov a pod., doručí k podpisu zmluvy i kópie potvrdzujúce tieto zmeny, všetko na adrese gestora programu: Oddelenie školstva, športu a mládeže , Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Uršulínska 6, 3. posch.

Dôležité upozornenia:

 • formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až potom vytlačiť VO VERZII PRE TLAČ
 • žiadosť (spolu s povinnými prílohami)  v tlačenej forme žiadateľ nezasiela, doručí ju až v prípade úspešnosti projektu k podpisu zmluvy
 • žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude v e-systéme zaslaná vždy najneskôr v stanovenom uzávierkovom termíne do 24:00 h
 • pri realizácii projektu online formou je potrebné pri zúčtovávaní dotácie dokumentovať aktivitu predložením materiálu preukazujúceho realizáciu projektu touto formou (napr. zaslaním nahrávky, zaslaním prt scr ukážky aktivity v najmenej 5 záberoch, ukážkou výzvy k účasti na realizácii online aktivity, ukážkou účasti účastníkov projektu na online uskutočňovanej aktivite/projekte – obrázok/prihlásenie účastníkov a pod., všetko pri dodržaní podmienok GDPR

Kontakt

Mgr. Jana Panáková

02/59 356 168, 0910 807 456
Konzultácie:
pondelok: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00


Uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí

1. kolo: 28. február 2022

2. kolo: 31. august 2022

Lehoty pre podávanie žiadostí

1. kolo: 15. december 2021 - 28. február 2022

2. kolo: 22. jún - 31. august 2022


Výsledky grantových konaní 2020

Výsledky grantových konaní 2021

Výsledky grantových konaní 2022