Nové sadzby dane z nehnuteľností


Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy predstúpil dnes pred verejnosť spolu so starostami takmer všetkých bratislavských mestských častí, aby oznámili, že v Bratislave budú od budúceho roka vyššie sadzby dane z nehnuteľností. Na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva bude predložený spoločný návrh na zvýšenie sadzby tejto dane. V prípade bytov a rodinných domov sa poplatok za m2 plochy bude pohybovať v rozmedzí 0,90 – 1,00 €, čím sa Bratislava dostane na úroveň ostatných krajských miest. Zároveň s tým bude predložený aj návrh na rovnomernejšie prerozdelenie výnosov dane medzi jednotlivé mestské časti. 

Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Napriek tomu sa však rozhodli k nemu pristúpiť, lebo iná cesta na skvalitnenie služieb a na zásadnejšiu zmenu kvality života v našom meste dnes nie je. 

Opatrenia, ktoré prijala vláda v minulom období, hlavne tzv. chodníková novela, povinné zvyšovanie miezd vo verejnej správe o 10 %, príplatky za prácu cez víkend a v noci, alebo posledné zníženie sadzby dane z príjmu fyzických osôb, majú na rozpočty samospráv negatívne dôsledky. Je to všeobecne známe, hovorili o tom primátori a starostovia pri prijímaní každého z uvedených opatrení. Či už z pozície Bratislavy alebo aj z pozície Únie miest Slovenska. Len posledné menované opatrenie – nižšia daň z príjmu fyzických osôb – znamená čistý ročný výpadok príjmov mesta Bratislava vo výške 8 mil. EUR a o ďalšie 4 mil. EUR menej dostanú v dôsledku nižšej sadzby dane z príjmu fyzických osôb mestské časti. Výpadok príjmov z uvedených opatrení vlády alebo parlamentu v kombinácii s negatívnou prognózou ekonomického vývoja znamená, že mesto ani mestské časti by nemohli realizovať svoje očakávané, v niektorých prípadoch aj dlho odkladané, investičné a rozvojové projekty a vážne by to mohlo ohroziť aj kvalitu a rozsah už poskytovaných služieb. Týka sa to hlavne oblasti starostlivosti, vzdelávania a dopravy, čo sú spravidla najväčšie výdavky mesta a mestských samospráv.

Na spomenuté opatrenia vlády a parlamentu a na zlú situáciu z pohľadu očakávaných príjmov samospráv už reagovali aj ostatné krajské mestá. Svoje sadzby dane z nehnuteľnosti postupne zvýšili a Bratislava by pri zachovaní súčasného stavu bola v budúcom roku mestom s najnižšou sadzbou dane z nehnuteľnosti spomedzi všetkých krajských miest. Mesto Bratislava získalo pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10 mil. EUR a časť problému s budúcoročným rozpočtom má tak sanovanú. Hlavným dôvodom, prečo mesto aj napriek tomu tento návrh podporuje, je solidarita s mestskými časťami. Bratislavu netvorí len mesto, ale aj mestské časti a spoločne zodpovedajú aj za kvalitu života v nej. Mestským častiam mesto odovzdáva 50% výnosu dane z nehnuteľností a mestské časti sú na týchto financiách bytostne závislé. Nízke výnosy z tejto dane v kombinácii s rastúcimi výdavkami samospráv v dôsledku opatrení vládnej exekutívy pri nezmenenom rozpočte už ohrozujú ich schopnosť poskytovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni a v nevyhnutnom rozsahu. 

K lepším rozpočtom samospráv už nestačí len šetriť alebo lepšie hospodáriť. Ani lepšie hospodárenie napr. v BVS alebo v iných mestských podnikoch, ktoré sme po nástupe nového vedenia mesta a s podporou poslancov mestského zastupiteľstva zaviedli, bezprostredne neprinesie vyššie výnosy do rozpočtu mesta, lebo technologický a investičný dlh, ktorý rokmi zlého hospodárenia tieto podniky spôsobili, je obrovský a ich potreba investovať do výmeny kanalizácií, vodovodov a rôznych opráv je neodkladná. 

Zvýšená sadzba dane z nehnuteľnosti je legitímnym zdrojom vyšších príjmov mesta, ale primátor hlavného mesta sa verejne zaviazal, že k nej mesto pristúpi len keď nebude inej cesty a len vtedy, keď občanom Bratislavy bude zrozumiteľne odkomunikované, na čo budú takto získané financie použité. A hoci je tento návrh zvýšenia sadzby dane z nehnuteľnosti spoločnou iniciatívou mesta a mestských častí, svoj sľub plní. 

Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12-mil. € ročne a mestským častiam spolu tiež 12-mil. €. Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Polovica z trojročného výnosu mesta, t.j. 18-mil. €, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, bude možné opraviť navyše 90 km ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať už na základe nového manuálu asfaltovania, bude zverejnený na web stránke mesta a jeho plnenie pravidelne odpočtované.

Ďalších 18-mil. € bude použitých do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave. Sú v pláne zadania pre viac ako 40 verejných architektonických súťaží, z ktorých podstatnú časť tvoria súťaže, ktorých výsledkom budú zrekonštruované alebo novovytvorené kvalitné verejné priestory. Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku a zrevitalizované mnohé ďalšie verejné priestory, ktorých zoznam rovnako ako v prípade ciest bude dostupný na web stránke mesta spolu s pravidelnými informáciami, v akom štádiu sa konkrétny projekt nachádza.