Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov bratislava.sk

Táto aplikácia získava niektoré osobné údaje svojich používateľov. Osobné údaje sa spracúvajú na nasledovné účely pomocou týchto služieb:
  Kontaktovanie používateľa
   Zoznam adresátov alebo newsletter; Osobné údaje: e-mailová adresa
  Heat mapy a nahrávanie relácií
   Heat mapy a nahrávanie spol. Hotjar; Osobné údaje: sledovacie zariadenia a údaje o používaní, rôzny typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby
  Monitorovanie infraštruktúry
   Sentry; Osobné údaje: rôzny typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ osobných údajov Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Kontaktná e-mailová adresa prevádzkovateľa: webmaster@bratislava.sk
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2022
Uplatňujú sa rôzne stupne ochrany osobných údajov, a preto sa na niektorých používateľov môžu vzťahovať prísnejšia ochrana. Ak sa chcete dozvedieť viac o kritériách ochrany, prečítajte si časť o uplatniteľnosti.
Tento dokument je možné vytlačiť na nahliadnutie pomocou príkazu na tlač v nastaveniach prehliadača.

Typy získavaných osobných údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto aplikácia získava sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: sledovacie zariadenia, údaje o používaní; e-mailová adresa. Všetky podrobné informácie o každom type získavaných osobných údajov sú uvedené v príslušných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v osobitých textoch s vysvetlením, ktoré sa zobrazujú pred získavaním údajov.
Osobné údaje môže používateľ slobodne poskytnúť alebo v prípade údajov o používaní sa pri používaní tejto aplikácie získavajú automaticky. Ak nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a ich neposkytnutie môže znemožniť služby aplikácie. V prípadoch, ak sa v aplikácii výslovne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, môžu používatelia tieto údaje neposkytnúť bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby. Používatelia, ktorí si nie sú istí, aké osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek použitie súborov cookie - alebo iných nástrojov na sledovanie – v tejto aplikácii alebo poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré táto aplikácia využíva, slúži na účely poskytovania služieb, ktoré používateľ požaduje, okrem akýchkoľvek iných účelov uvedených v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.
Používatelia sú zodpovední za všetky získané, zverejnené alebo zdieľané osobné údaje tretích strán prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov prevádzkovateľovi.

Spôsob a miesto spracúvania údajov

Metódy spracúvania

Prevádzkovateľ prijme primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov. Údaje sa spracúvajú pomocou počítačov, resp. IT nástrojov za dodržania organizačných postupov a spôsobov, ktoré súvisia výhradne s uvedenými účelmi.
Okrem prevádzkovateľa môžu mať v niektorých prípadoch k údajom prístup aj určité typy zodpovedných osôb, ktoré sa podieľajú na prevádzke tejto aplikácie (administratíva, predaj, marketing, právne oddelenie, správa systému) alebo externé subjekty (napr. externí poskytovatelia technických služieb, poštoví doručovatelia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré prevádzkovateľ v prípade potreby určí ako sprostredkovateľov. Aktualizovaný zoznam týchto strán si môžete od prevádzkovateľa kedykoľvek vyžiadať.

Právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak:
  Používatelia udelili súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Poznámka: podľa niektorých právnych predpisov môže mať prevádzkovateľ právo spracúvať osobné údaje, pokiaľ používateľ nenamieta voči spracúvaniu, bez toho, aby musel disponovať súhlasom alebo na inom nasledovnom právnom základe. Vyššie uvedené však neplatí, keď sa spracúvanie osobných údajov riadi európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov,
  poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s používateľom, resp. na plnenie akýchkoľvek predzmluvných povinností,
  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľ vzťahuje,
  spracúvanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
V každom prípade vám prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie na objasnenie konkrétneho právneho základu, podľa ktorého sa spracúvanie riadi, a to najmä či je poskytnutie osobných údajov zákonom stanovenou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách prevádzkovateľa a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany podieľajúce sa na spracúvaní.
V závislosti od toho, kde sa používateľ nachádza, sa môžu údaje používateľa prenášať do inej krajiny než jeho vlastná krajina. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracúvania prenesených údajov, prečítajte si časť s podrobnými informáciami o spracúvaní osobných údajov. Ak sa uplatňuje prísnejšia ochrana, používatelia majú tiež právo na informácie o právnom základe prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie, ktorá sa riadi medzinárodným verejným právom alebo je zriadená dvoma alebo viacerými krajinami, ako napríklad OSN, a o bezpečnostných opatreniach, ktoré prijal prevádzkovateľ na ochranu údajov.
Ak dôjde k takémuto prenosu, používatelia môžu nájsť informácie v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Kontakt.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli získané, a preto:
  osobné údaje získané na účely súvisiace s plnením zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a používateľom sa uchovávajú až do úplného naplnenia tejto zmluvy,
  osobné údaje získané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov prevádzkovateľa sú uvedené v príslušných častiach tohto dokumentu alebo môžu používatelia kontaktovať prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ môže mať právo uchovávať osobné údaje dlhšiu dobu, ak používateľ udelil súhlas s takýmto spracúvaním a pokiaľ svoj súhlas neodvolal. Prevádzkovateľ môže byť ďalej povinný uchovávať osobné údaje dlhšiu dobu vždy, keď je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz orgánu.
Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov preto nemožno uplatniť po uplynutí obdobia uchovávania.

Účely spracúvania osobných údajov

Údaje týkajúce sa používateľa sa získavajú s cieľom umožniť prevádzkovateľovi poskytovať služby, plniť zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o presadzovanie práva, chrániť svoje práva a záujmy (alebo práva a záujmy svojich používateľov alebo tretích strán), odhaliť akúkoľvek škodlivú alebo podvodnú činnosť a na nasledovné činnosti: analýza, monitorovanie infraštruktúry, heat mapy, nahrávanie relácií a kontaktovanie používateľa.
Konkrétne informácie o osobných údajoch používaných na jednotlivé účely sú uvedené v časti Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje sa získavajú na nasledovné účely pomocou nasledovných služieb:
  Analytics
   Služby uvedené v tejto časti umožňujú prevádzkovateľovi monitorovať a analyzovať návštevnosť webu a môžu byť použité na sledovanie správania používateľov.
  Kontaktovanie používateľa
   Zoznam adresátov alebo newsletter (aplikácia)
   Registráciou do zoznamu adresátov alebo na odber newslettera sa e-mailová adresa používateľa pridá do zoznamu kontaktov, ktoré môžu dostávať e-mailové správy obsahujúce informácie obchodného alebo reklamného charakteru týkajúce sa tejto aplikácie. Vaša e-mailová adresa môže byť do tohto zoznamu pridaná po registrácii v tejto aplikácii alebo po uskutočnení nákupu.
   Spracúvané osobné údaje: e-mailová adresa.
  Heat mapy a nahrávanie relácií
   Heat mapy sa používajú na zobrazenie oblastí tejto aplikácie, v ktorých používatelia najčastejšie interagujú. Zobrazujú miesta, ktoré sú stredobodom záujmu. Tieto služby umožňujú monitorovať a analyzovať návštevnosť webu a sledovať správanie používateľov. Niektoré z týchto služieb môžu relácie nahrávať a sprístupniť ich na neskoršie vizuálne prehrávanie. Heat mapy a nahrávanie spol. Hotjar (Hotjar Ltd.)
   Hotjar je služba na nahrávanie relácií a heat mapy, ktorú poskytuje spoločnosť Hotjar Ltd.
   Hotjar rešpektuje všeobecné hlavičky „Nesledovať“. To znamená, že prehliadač môže skriptu určiť, aby nezhromažďoval žiadne údaje používateľa. Toto nastavenie je k dispozícii vo všetkých hlavných prehliadačoch. Informácie o odmietnutí služby Hotjar nájdete tu. Spracúvané osobné údaje: sledovacie zariadenia a údaje o používaní, rôzne typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
   Miesto spracúvania: Malta
  Monitorovanie infraštruktúry
   Tento typ služby umožňuje aplikácii monitorovať používanie a správanie jej komponentov na zlepšenie výkonu, prevádzky, údržby a odstraňovania problémov.
   Aké osobné údaje sa spracúvajú závisí od vlastností a spôsobu implementácie týchto služieb, ktorých funkciou je filtrovať činnosti tejto aplikácie.
  Sentry (Functional Software, Inc. )
   Sentry je monitorovacia služba od spoločnosti Functional Software, Inc.
   Spracúvané osobné údaje: rôzne typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
   Miesto spracúvania: Spojené štáty americké

Práva používateľov

Používatelia majú určité práva týkajúce sa ich údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ. Používatelia, ktorí sú oprávnení na prísnejšiu ochranu, môžu uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv. Vo všetkých ostatných prípadoch sa môžu používatelia informovať u prevádzkovateľa, ktoré práva sa na nich vzťahujú.
Používatelia majú najmä nasledovné práva:
Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo súhlas odvolať, ak predtým súhlasili so spracovaním osobných údajov.
Právo namietať proti spracúvaniu údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa údaje spracúvajú na inom právnom základe ako na základe súhlasu. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti nižšie.
Právo na prístup k údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či prevádzkovateľ spracúva údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu spracúvaných údajov.
Právo na overenie a opravu. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
Právo na obmedzenie spracovania údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo obmedziť spracúvanie osobných údajov. V takom prípade nebude prevádzkovateľ spracúvať ich údaje na iný účel ako na uloženie.
Právo na vymazanie alebo iné odstránenie osobných údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie údajov.
Právo na získanie svojich údajov a ich prenos inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, majú právo na ich prenos inému prevádzkovateľovi bez akýchkoľvek prekážok. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že údaje sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a že spracúvanie sa vykonáva na základe súhlasu používateľa, na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo na základe predzmluvných záväzkov takejto zmluvy.
Právo podať sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov.

Podrobnosti o práve namietať proti spracúvaniu

Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, môžu používatelia namietať proti takémuto spracúvaniu uvedením dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou ako odôvodnenie námietky.
Používatelia si však musia byť vedomí, že ak by sa ich osobné údaje spracúvali na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez uvedenia dôvodu. Ak chcú používatelia zistiť, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, tieto informácie sú uvedené v príslušných častiach tohto dokumentu.

Ako právo uplatňovať

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie práv používateľa možno adresovať prevádzkovateľovi na základe kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti možno uplatniť bezodplatne a prevádzkovateľ sa nimi musí zaoberať čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Uplatniteľnosť širšej ochrany

Väčšina ustanovení tohto dokumentu sa týka všetkých používateľov, no niektoré ustanovenia sa uplatňujú len v prípade, ak spracúvanie osobných údajov podlieha širšej ochrane. Takáto širšia ochrana sa uplatňuje, keď:
  osobné údaje spracúva prevádzkovateľ so sídlom v EÚ,
  sa spracúvajú osobné údaje používateľov, ktorí sa nachádzajú v EÚ, a súvisia s reklamou plateného alebo neplateného tovaru alebo služieb pre týchto používateľov,
  sa spracúvajú osobné údaje používateľov, ktorí sa nachádzajú v EÚ, a spracúvanie umožňuje prevádzkovateľovi monitorovať správanie týchto používateľov v EÚ.

Ďalšie informácie o získavaní a spracúvaní údajov

Súdne konanie Osobné údaje používateľa môže prevádzkovateľ použiť na právne účely v rámci súdneho konania alebo v štádiách vedúcich k prípadnému súdnemu konaniu vyplývajúcemu z nesprávneho použitia tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkovateľ môže byť na žiadosť orgánov verejnej moci povinný poskytnúť ich osobné údaje.
Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa Okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže aplikácia na vyžiadanie poskytnúť používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo získavania a spracúvania osobných údajov. Pri osobnej pomoci s inštaláciou samotnej aplikácie zo strany prevádzkovateľa osobných údajov a/alebo zo strany sprostredkovateľov do konkrétneho zariadenia používateľa (napr. telefón, tablet), na jeho vlastnú žiadosť, dochádza k získaniu a spracovaniu osobných údajov, bez počítačov, resp. IT nástrojov, a to len za účelom poskytnutia pomoci pri inštalácii aplikácie do zariadenia používateľa.
Systémové denníky a údržba systému Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán získavať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu v aplikácii (systémové denníky) a iné osobné údaje (napríklad IP adresu) na tento účel.
Informácie, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách Ďalšie informácie týkajúce sa získavania alebo spracúvania osobných údajov si môžete od prevádzkovateľa kedykoľvek vyžiadať. Kontaktné údaje sú uvedené na začiatku tohto dokumentu.
Ako sa spracovávajú žiadosti o nesledovanie Aplikácia nepodporuje žiadosti o nesledovanie.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré aplikácia používa, vyhovuje žiadostiam o nesledovanie, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov oznámením používateľom na tejto stránke a prípadne v rámci aplikácie, resp. pokiaľ je to technicky a právne možné, zaslaním oznámenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných údajov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii. Dôrazne sa odporúča často kontrolovať túto stránku s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.
V prípade, ak zmeny majú vplyv na spracovateľské činnosti vykonávané na základe súhlasu používateľa, prevádzkovateľ je v prípade potreby povinný získať od používateľa nový súhlas.

Vymedzenie pojmov a právne odkazy

Osobné údaje (údaje) Všetky informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami vrátane osobného identifikačného čísla umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
Údaje o používaní Informácie automaticky získané prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán využívaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo názvy domén počítačov používateľov tejto aplikácie, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód udávajúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému používateľa, rôzne časové údaje o návšteve (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste, ktorú používateľ v rámci aplikácie prešiel s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia, resp. IT prostredí používateľa.
Používateľ Fyzická osoba, ktorá používa túto aplikáciu a ktorá sa zhoduje s dotknutou osobou, ak nie je uvedené inak.
Dotknutá osoba Fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
Sprostredkovateľ osobných údajov Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, úrad alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ osobných údajov Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, úrad alebo iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými subjektmi určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Prevádzkovateľ je vlastníkom tejto aplikácie, ak nie je uvedené inak.
Aplikácia Nástroj na získavanie a spracúvanie osobných údajov používateľa.
Služba Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je uvedené v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke alebo v aplikácii. Európska únia (EÚ)
Ak nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
Súbory cookie Súbory cookie sú sledovacie zariadenia pozostávajúce z malých dátových súborov uložených v prehliadači používateľa.
Sledovacie zariadenie Sledovacie zariadenie označuje akúkoľvek technológiu, ako napr. súbory cookie, jedinečné identifikátory, webové signály, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov, ktorá umožňuje sledovanie používateľov napríklad prístupom k informáciám alebo ich ukladaním v zariadení používateľa.
Právne informácie Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na túto aplikáciu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.