Odťahovanie vozidiel

Zabezpečenie výkonu rozhodovania o odstránení vozidiel uložil správca komunikácií Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. Vyhľadávač odtiahnutých motorových vozidiel sa týka motorových vozidiel, ktoré boli odtiahnuté z dôvodov porušenia príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle  zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ďalej  zák. č. 8/2009 Z.z.):

  1. odstráni vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na náklady jeho prevádzkovateľa, ak to neurobí ten, kto prekážku spôsobil
  2. môže odstrániť vozidlo, stojace  na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:
  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky
  • na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky
  • na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.


Prevádzkovateľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s., sídlo: Olejkárska 1, 814 52, Bratislava

Stanovisko odťahovej služby: Rožňavská ulica 19, 821 08 Bratislava (vozovňa Trnávka)

Prevádzková doba: nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si bude možné vyzdvihnúť kedykoľvek

Cena za odťah: 99,- Eur, možnosť úhrady priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou (k cene za odtiahnutie vozidla je ešte potrebné prirátať pokutu vo výške cca. 50 € v závislosti od závažnosti priestupku)

Kontakt: +421 2 5950 4444, odtah@dpb.sk

Spôsob a podmienky vydávania odtiahnutých vozidiel

Odtiahnuté vozidlo bude vydané po poučení preberajúceho o spáchaní priestupku a prejednaní priestupku v zmysle platnej právnej normy. Následne po preverení vlastníckeho vzťahu k odtiahnutému vozidlu a po podpísaní protokolu o vydaní vozidla preberajúcim, bude odtiahnuté vozidlo vydané príslušníkom mestskej polície preberajúcemu. Pri vyzdvihnutí vozidla je potrebné najprv navštíviť prevádzku Mestskej polície hl. m. Bratislavy a následne prevádzku DPB. Obe sa nachádzajú pri vchode do areálu.