Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Kancelária primátora

Námestníci primátora

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Tel.: +421 259 356 821

Na stránke Interné predpisy (v spodnej časti) sa nachádza organizačný poriadok a jeho prílohy - organizačná štruktúra a rámcové náplne činností.