Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov.

Úlohy Magistrátu

Ide najmä o:

 • zabezpečuje písomnú agendu mestského zastupiteľstva, primátora, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností hlavného mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje po materiálnej, organizačnej a technickej stránke prípravu a rokovanie mestského zastupiteľstva mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a v daňovom konaní,
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, uznesenia mestskej rady, rozhodnutia primátora, príkazy riaditeľa magistrátu a kontroluje ich dodržiavanie,
 • usmerňuje metodicky a odborne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené hlavným mestom,
 • zabezpečuje správu majetku hlavného mesta,
 • zabezpečuje plnenie samosprávnych funkcií celomestského charakteru,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na hlavné mesto.

Riaditeľ Magistrátu

Na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor.

Riaditeľ magistrátu najmä:

 • riadi magistrát, organizuje jeho prácu a zodpovedá za jeho činnosť
 • plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov hlavného mesta
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora

Podrobné informácie o vnútornom usporiadaní a fungovaní magistrátu, vzťahoch magistrátu a primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady či komisii mestského zastupiteľstva, nájdete v platnom Organizačnom poriadku magistrátu.

Dokumenty

Súvisiace články

 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac
 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac