Poradné orgány mesta

Poradcovia

Zabezpečujú odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

 • Mgr. et Mgr. Bruno Konečný je poradcom primátora pre mestské časti. 
 • Ing. arch. Juraj Šujan je poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi. 
 • Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA je poradkyňou primátora v oblasti riadenia zmien, komunikácie, a tiež špecificky komunikácie rozvoja mesta. 
 • Mgr. art. Zora Jaurová je poradkyňou primátora pre kultúru a kreatívny priemysel. 
 • Ing. František Brliť je poradcom 1. námestníčky primátora pre oblasť dopravných stavieb.

Hlavná architektka

Odborný garant pre oblasť urbanizmu a architektúry. Mestský architekt sa okrem iného aktívne podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy územného plánu a zabezpečuje tiež vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k pripravovanej investičnej činnosti.
 
Zabezpečuje:

 • odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
 • obstaranie územnoplánovacích podkladov
 • organizovanie spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu
 • koordináciu územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy
 • vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti.

Kontakt

Uršulínska 6
814 99 Bratislava
+421 259 356 411
architekt@bratislava.sk


Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 1. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 2. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 3. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 4. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
 5. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
 6. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 7. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 8. Milota Sidorová, PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy
 9. Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum


Rada seniorov Bratislavy

Rada seniorov je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia seniorov na území hlavného  mesta, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi. 

Je zložená z aktívnych starších obyvateľov a obyvateliek, z každej mestskej časti a doplnená o zástupcu Asociácie prijímateľov sociálnych služieb a zástupkyňu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Rada seniorov sa stretáva spravidla štyrikrát za rok.

Jej predsedníčkou je viceprimátorka Lenka Antalová Plavúchová a jej podpredsedníčkou, Radou zvolená členka, Daniela Lipková, zástupkyňa mestskej časti Devínska Nová Ves. 

Rada seniorov sa riadi Štatútom Rady seniorov a jej zasadnutia sú neverejné, s výnimkou prerokúvania bodov opatrení spojených s kvalitou života starších obyvateľov a ľudí so zdravotným znevýhodnením v Bratislave.

 

Pre viac informácií:

Tomešová Ingrid, Mgr.

ingrid.tomesova@bratislava.sk

+421-904213842