Poradné orgány mesta

Poradcovia

Zabezpečujú odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

 • Mgr. et Mgr. Bruno Konečný je poradcom primátora pre mestské časti. 
 • Ing. arch. Juraj Šujan je poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi. 
 • Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA je poradkyňou primátora v oblasti riadenia zmien, komunikácie, a tiež špecificky komunikácie rozvoja mesta. 
 • Mgr. art. Zora Jaurová je poradkyňou primátora pre kultúru a kreatívny priemysel. 
 • Ing. František Brliť je poradcom 1. námestníčky primátora pre oblasť dopravných stavieb.

Hlavná architektka

Odborný garant pre oblasť urbanizmu a architektúry. Mestský architekt sa okrem iného aktívne podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy územného plánu a zabezpečuje tiež vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k pripravovanej investičnej činnosti.
 
Zabezpečuje:

 • odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
 • obstaranie územnoplánovacích podkladov
 • organizovanie spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu
 • koordináciu územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy
 • vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti.

Kontakt

Uršulínska 6
814 99 Bratislava
+421 259 356 411
architekt@bratislava.sk


Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 1. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 2. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 3. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 4. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
 5. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
 6. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 7. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 8. Milota Sidorová, PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy
 9. Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum


Rada seniorov Bratislavy

 • Rada seniorov Bratislavy je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Jej cieľmi sú najmä:
 • prichádzať s podnetmi na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov,
 • spracúvať návrhy čiastkových a systémových opatrení na presadzovanie záujmov a zlepšenie dodržiavania práv seniorov,
 • spracúvať návrh stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ako aj mestských, rezortných a ďalších materiálov, ktoré môžu mať dosah na kvalitu života seniorov,
 • aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa procesu tvorby Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • aktívne sa zapájať svojou činnosťou do implementácie obsahu Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • aktívne sa podieľať na procese aktualizácie dokumentu Stratégia aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • podnecovať výskumnú činnosť v oblasti kvality života seniorov a usilovať sa o vytvorenie a rozširovanie zdrojov štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti,
 • sledovať dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia populácie,
 • podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o riešení problematiky seniorov a starnutí populácie v Bratislave,

Rada pri svojej činnosti spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s príslušnými odbornými  útvarmi magistrátu Bratislavy, do pôsobnosti ktorých patrí alebo sa dotýka problematika týkajúca sa seniorov. Rada taktiež spolupracuje s ďalšími združeniami a odborníkmi v oblasti seniorov.