Poradné orgány mesta

Poradcovia

Zabezpečujú odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

 • Mgr. et Mgr. Bruno Konečný je poradcom primátora pre mestské časti. 
 • Ing. arch. Juraj Šujan je poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi. 
 • Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA je poradkyňou primátora v oblasti riadenia zmien, komunikácie, a tiež špecificky komunikácie rozvoja mesta. 
 • Mgr. art. Zora Jaurová je poradkyňou primátora pre kultúru a kreatívny priemysel. 
 • Ing. František Brliť je poradcom 1. námestníčky primátora pre oblasť dopravných stavieb.

Hlavná architektka

Odborný garant pre oblasť urbanizmu a architektúry. Mestský architekt sa okrem iného aktívne podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy územného plánu a zabezpečuje tiež vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k pripravovanej investičnej činnosti.
 
Zabezpečuje:

 • odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
 • obstaranie územnoplánovacích podkladov
 • organizovanie spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu
 • koordináciu územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy
 • vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti.

Kontakt

Uršulínska 6
814 99 Bratislava
+421 259 356 411
architekt@bratislava.sk


Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 1. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 2. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 3. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 4. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
 5. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
 6. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 7. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 8. Milota Sidorová, PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy


Rada seniorov Bratislavy

 • Rada seniorov Bratislavy je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Jej cieľmi sú najmä:
 • prichádzať s podnetmi na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov,
 • spracúvať návrhy čiastkových a systémových opatrení na presadzovanie záujmov a zlepšenie dodržiavania práv seniorov,
 • spracúvať návrh stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ako aj mestských, rezortných a ďalších materiálov, ktoré môžu mať dosah na kvalitu života seniorov,
 • aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa procesu tvorby Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • aktívne sa zapájať svojou činnosťou do implementácie obsahu Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • aktívne sa podieľať na procese aktualizácie dokumentu Stratégia aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
 • podnecovať výskumnú činnosť v oblasti kvality života seniorov a usilovať sa o vytvorenie a rozširovanie zdrojov štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti,
 • sledovať dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia populácie,
 • podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o riešení problematiky seniorov a starnutí populácie v Bratislave,

Rada pri svojej činnosti spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s príslušnými odbornými  útvarmi magistrátu Bratislavy, do pôsobnosti ktorých patrí alebo sa dotýka problematika týkajúca sa seniorov. Rada taktiež spolupracuje s ďalšími združeniami a odborníkmi v oblasti seniorov.