Protikorupčné minimum

Slovenská metropola patrila k tým samosprávam na Slovensku, kde nielen ľudia, ale aj viacerí podnikatelia dlhodobo upozorňovali na neprijateľné správanie niektorých zamestnancov verejnej správy, na praktiky, ktoré silne pripomínali korupčné správanie. Preto, aby tieň podozrenia na netransparentné rozhodovanie čí možné korupčné správanie pracovníkov bratislavskej samosprávy bol minimálny, ak nie nulový, pristúpilo vedenie hlavného mesta k vypracovaniu „Protikorupčného minima“.

„Protikorupčné minimum“ definuje nielen mechanizmy kontroly, ale taktiež vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mesta, určuje spôsob, ako zverejňovať všetky dôležité informácie v žte samosprávy. Navrhovaný dokument je síce symbolicky označený ako minimum, ale v konečnom dôsledku popisuje maximálne množstvo nástrojov, ako urobiť rozhodovanie otvoreným, transparentným, aby sa Bratislava stala jedným z najtransparentnejších miest na Slovensku.

Bratislavské minimum vychádza z odporúčaní organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú transparentnosti vo verejnom žte, zo skúseností, ktoré má vedenie mesta a tiež z praktických podnetov od mestských poslancov. Protikorupčné minimum je stále otvoreným dokumentom a do jeho definitívnej podoby sa môžu zapojiť aj samotní Bratislavčania, a to tým, že svoj návrh, podnet zašlú do 26. augusta t. r. na mailovú adresu hovorca@bratislava.sk, alebo poštou na adresu Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava s označením Podnet – Minimum.

Materiál Protikorupčné minimum pre Bratislavu bol schválený Mestským zastupiteľstvom na jeho rokovaní dňa 2.2.2012 v zmysle Priorít hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2014, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 2.6.2011.

Plnenie protikorupčného minima predkladá primátor raz ročne mestskému zastupiteľstvu.

E-mailová adresa korupcia@bratislava.sk bola zriadená bratislavskou samosprávou za účelom vytvorenia reálneho priestoru pre podávanie aj anonymných podnetov na neetické, nemorálne či trestné konanie zamestnancov mesta. Prístup k uvedenej adrese má výlučne primátor mesta, a to v záujme ochrany údajov o tých osobách, ktoré podali podnet na vedenie samosprávy v súvislosti s možným korupčným konaním, správaním akéhokoľvek pracovníka slovenskej metropoly. Podané podnety sú evidované a v prípade požiadavky je zachovaná anonymita ich adresátov.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vrámci svojej pôsobnosti poskytuje pomoc pre vybrané skupiny občanov: seniori, rodiny, deti v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. V nasledujúcom prehľade sú prezentované sumarizácie počtu klientov, počtu voľných miest, počtu žiadateľov a počtu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a ubytovniach hlavného mesta.

Prehľad počtu klientov v mestskych zariadeniach