Bratislava chce získať posledný objekt, ktorý v Sade Janka Kráľa nevlastní


Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť v areáli Sadu Janka Kráľa už koncom roka 2020. Prvotná suma, akou objekt majiteľ ohodnotil, je však pre mesto momentálne privysoká. Naďalej máme o budovu záujem, preto pokračujeme v rokovaniach a súčasného majiteľa sme vyzvali na zváženie zreálnenia ceny. Mesto si tiež nechalo vypracovať odborné analýzy na ocenenie predmetného majetku.

Magistrát v Sade Janka Kráľa pristúpil ku komplexnej revitalizácii dlho zanedbávanej zelene a mobiliáru a má záujem využiť samotný objekt na citlivé doplnenie nevyhnutnej vybavenosti parku pre zvýšenie komfortu návštevníčok a návštevníkov parku. Môže ísť o verejné a dôkladne udržiavané sociálne zariadenie, cenovo dostupné občerstvenie, prípadne zázemie pre verejné kultúrne podujatia, ktoré využijú priľahlé amfiteátrové sedenie. V prípade, že mestu sa nepodarí tento objekt získať pre obyvateľov, bude striktne dohliadať na dodržiavanie funkčného využitia tohto územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Podľa územného plánu je možné v lokalite Sadu Janka Kráľa umiestňovať vodné plochy, pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou areálu, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy či zariadenia pre obsluhu územia. Za neprípustné je považované napríklad umiestňovanie parkovacích garáží nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou lokality. Striktne budeme posudzovať možné zmeny objektu, jeho kvalitu či prípadné zvýšenie podlahovej plochy zvýšením zastavenej plochy alebo podlažnosti. Žiadny mestský pozemok v Sade Janka Kráľa mesto neplánuje predávať.

Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré je vlastníkom všetkých okolitých pozemkov a taktiež správcom komunikácií, plánuje zásadne obmedziť prístup vozidiel k tomuto objektu, nakoľko v samotnom sade by sa žiadne vozidlá nachádzať nemali. Mesto má možnosť obmedziť prístup automobilom priamo k predmetnej budove. Doteraz bol ako jediný prístup využívaný chodník pod Mostom SNP. Ako vlastník vzácneho parku požiadame Mestskú časť Bratislava-Petržalka o opatrný prístup pri schvaľovaní prevádzkovej doby zariadenia a nebudeme súhlasiť s nonstop prevádzkou. 

Sad Janka Kráľa s priľahlým nábrežím Dunaja je národnou kultúrnou pamiatkou chránenou zákonom o ochrane pamiatkového fondu a takto ho vníma aj hlavné mesto SR Bratislava. Predmetná parcela je v rámci Sadu Janka Kráľa zároveň súčasťou regionálneho biocentra. Vzhľadom na to bude potrebné  možnosti prípadného budúceho využitia jestvujúceho objektu konzultovať s KPÚ Bratislava, MÚOP a orgánmi ochrany prírody.

Súvisiaci obsah

Komentáre