Bratislava grantom podporí pohybové aktivity a neformálne vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou


Okrem podpory aktivít realizovaných v prirodzenom prostredí umožňuje hlavné mesto v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami aj grantovú podporu aktivít realizovaných online.

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt  je 3320 eur, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty, vrátane schválených projektov v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, je v sume 10 000 eur na kalendárny rok.

Kým v minulosti bolo potrebné podávať tlačenú verziu žiadosti spolu s elektronickou verziou v e-systéme, po novom žiadatelia predkladajú žiadosti iba online a až úspešní žiadatelia budú mať povinnosť doplniť aj tlačenú verziu s originálnymi podpismi.

Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov grantového programu hlavného mesta pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave, prostredníctvom ktorého môžu o grant požiadať oprávnení žiadatelia, ktorými sú právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Bratislavy, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území  hlavného  mesta či poskytujú služby jeho obyvateľom na podporu projektov so zameraním na:

  • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania
  • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností
  • konferencie, workshopy, semináre, školenia
  • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hl. mesta
  • pravidelná tréningová a záujmová činnosť
  • tábory, sústredenia a výmenné pobyty
  • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby
  • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby

 

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o granty z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou je 28.2.2021.

Bližšie informácie o  podmienkach predkladania žiadostí v grantovom Podprograme 1 nájdete na: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou.

Súvisiaci obsah

Komentáre