Bratislava má v otázke umiestňovania diel vo verejnom priestore jasný názor, naráža však na legislatívne limity


Bratislava začala od roku 2020 pracovať v gescii oddelenia kultúry na koncepčnom uchopení narábania s monumentami mesta. Novým impulzom sú pre mesto aj mestské organizácie Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok a Metropolitný inštitút Bratislavy, ktoré zaradili do svojich plánov a vízií aj problematiku umenia vo verejnom priestore. „Hlavné mesto vníma v budúcom mestskom rozvoji diela vo verejnom priestore ako dominanty mikroúzemí, dobre spravované a udržiavané, spĺňajúce kritériá umeleckej kvality, edukujúce, charakterizujúce daný priestor, posilňujúce vzťah k danej lokalite a verejnému priestoru, v ktorom sa nachádzajú,“ uviedla Zuzana Ivašková, vedúca Oddelenia kultúry hlavného mesta.

Už v roku 2012 prijala Bratislava Koncepciu narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy a Pravidlá pre umiestňovanie pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel na území hlavného mesta. Tomuto účelu malo napomôcť aj zriadenie Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru, ktorá pôsobila ako poradný orgán hlavného mesta do minulého roka. Činnosť komisie však narážala na obmedzenú vymáhateľnosť dodržiavania stanovísk hlavného mesta k predkladaným návrhom. Na takúto kompetenciu totiž v súčasnosti neexistuje opora v platnej legislatíve. Komisia pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru dala od svojho vzniku vo viac ako 30% predkladaných zámerov nesúhlasné stanovisko. Napriek tomu sa skoro polovica týchto zámerov zrealizovala.

Transformovaná Komisia pre diela vo verejnom priestore po novom pôsobí v zložení odborníkov a odborníčok z Mestského ústavu ochrany pamiatok, Galérie mesta Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Komisiu dopĺňajú aj externí experti, ktorí vydávajú k hodnoteným zámerom svoje stanoviská. Do komisie svojich zástupcov nominujú aj mestské časti, ktoré sa do hodnotenia zapájajú podľa lokality zvažovaného či plánovaného umiestnenia diela. Od aktívneho zapojenia mestských častí si hlavné mesto sľubuje práve väčšie povedomie mestských častí a tiež rešpektovanie existencie komisie a jej mandátu.

Ambíciou hlavného mesta je prostredníctvom komisie a aj organizácií mesta v čo najväčšej možnej miere predchádzať formou odborných konzultácií neželanej praxi už v počiatku kreovania zámeru.

V štádiu prípravy je aj Manuál umiestňovania diel vo verejnom priestore, ktorý by mal vzniknúť v tomto roku v spolupráci mesta a mestských organizácií zastúpených v komisii a bude predstavovať aktualizáciu existujúcej koncepcie. Manuál poskytne jasnou formou základné rámce, o ktoré je žiadúce sa pri vzniku a osádzaní diel opierať, s perspektívou, aby aj majitelia súkromných pozemkov,  a aj iniciátori, ktorí majú zámer umiestniť umelecké dielo vo verejnom priestore bez ohľadu na vlastníctvo pozemku, využili konzultačné služby komisie a riadili sa princípmi z manuálu.

Súťaž ako najlepšia cesta k dosiahnutiu kvality

Cestu k dosiahnutiu kvality v umení vo verejnom priestore vidí mesto v realizovaní výtvarno-architektonických súťaží pre vznik a osadenie diel. Formu súťaží, ktoré by boli otvorené pre širšie spektrum umelcov a kolektívov, napr. i zo zahraničia, mali by relevantnú odbornú garanciu a všetky náležitosti v súlade s postupmi Slovenskej komory architektov, považuje hlavné mesto za najlepší postup. Systematickým vzdelávaním širokej verejnosti a spoluprácou s odborníkmi chce mesto postupne dosiahnuť stav, kedy sa do verejného priestoru dostanú len tie najkvalitnejšie diela a ich výber sa bude diať transparentne, verejnými súťažami.

Ako ďalej? Mesto vidí cestu aj vo vzdelávaní

Hlavné mesto sa v súčasnosti zaoberá otázkou efektívnej správy pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo vlastníctve hlavného mesta, otázkami vlastníctva v prípadoch, kde nie sú identifikovaní vlastníci a určení správcovia diel, ktoré postupne chátrajú. Záleží mu aj na postupnej revitalizácii okolia pamätníkov vo vlastníctve mesta a sprostredkúvaní informácií verejnosti o týchto dielach.

Mesto rovnako vidí svoju rolu v aktívnom iniciovaní vzniku diel a pamätníkov, pripravuje program dočasného a trvalého umiestňovania nových výtvarných diel vo verejnom priestore financovaných so zapojením mesta, sprístupnenie súboru dostupných a vhodných lokalít pre umenie vo verejnom priestore. Rovnako mesto a jeho organizácie posilňujú personálne kapacity v tejto oblasti.

Nevyhnutným predpokladom je aj široká edukácia. Prepojiť samosprávu a školy, kultúrne inštitúcie, jednotlivcov, ktorí by spolupracovali, rozkrývanie jednotlivých diel, ich autorov, témy a kontextu vzniku diela, ale aj širšie témy urbanizmu, mestského prostredia, historického kontextu, to všetko si do portfólia dávajú mestské organizácie a pripravujú konkrétne programy, ktoré sa budú postupne rozbiehať.

Jednou z organizácií je aj Galéria mesta Bratislava. “Pripravujeme dramaturgiu živých podujatí pre verejnosť, ktoré budú približovať konkrétne aktivity mesta Bratislava podporujúce ochranu, starostlivosť a vznik diel vo verejnom priestore”, dopĺňa riaditeľka galérie, Katarína Trnovská.

Galéria pripravuje projekt voľne prístupnej internetovej databázy, v rámci ktorej sprostredkujú záujemcom o výtvarné umenie podrobné informácie o sochárskych realizáciách v mestskom verejnom prostredí – pomníkoch, pamätníkoch, umeleckých dielach a výtvarných artefaktoch.

Členovia a členky komisie a zástupcovia mesta budú hosťami prvej zo série diskusií Umenie mesta, ktorú organizuje Galéria mesta Bratislavy 20. apríla o 18:00 v Mirbachovom paláci na Františkánskom nám. 11 v Bratislave. Umenie mesta je najnovší projekt Galérie mesta Bratislavy, ktorým otvára odbornú diskusiu a prináša vzdelávacie programy zamerané na umenie vo verejnom priestore.

Súvisiaci obsah

Komentáre