Bratislava navrhuje do územného plánu prísnu reguláciu reklamných stavieb


K tomuto kroku hlavné mesto pristupuje prvýkrát v novodobej histórii, nakoľko sa vizuálny smog v Bratislave stal neúnosným. Ešte minulý rok sme vypovedali nájomné zmluvy reklamným stavbám na mestských pozemkoch a postupne tieto reklamy odstraňujeme. V rovnakom čase ale naďalej pribúdajú nové reklamné stavby na pozemkoch, ktoré mestu nepatria,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nová regulácia má lepšie dostať pod kontrolu premnoženú reklamu. Prvým krokom by malo byť obmedzenie umiestňovania nových reklamných stavieb v budúcnosti. Súčasný stav, kedy nesystematické umiestňovanie reklamných stavieb zasahuje do kvality mestských priestorov, chceme nahradiť jasnými a jednotnými pravidlami. Návrh ráta so štyrmi zónami regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta. 

Navrhované pravidlá novej regulácie:

- Vo všetkých zónach bude zakázané umiestňovať bilboardy s reklamnou plochou väčšou ako 13 m2.

- Úplný zákaz reklamných stavieb v prírodnom prostredí, na nábreží, promenáde, zeleni definovanej v územnom pláne a pri vodných tokoch a plochách.

- V širšom centre mesta – CMO má byť zakázané umiestňovanie reklamných stavieb, okrem menších citylightov s plochou do 3 m2 s minimálne 100 m rozostupom a tiež vývesných štítov na označenie organizácie alebo prevádzky na budove.

- V pamiatkovo chránených územiach, ako napr. historické jadro mesta alebo pamiatková zóna Rusovce, budú povolené len základné vývesné štíty do 2 m2 na budovách prevádzok a organizácií.

- Zásadné zníženie množstva reklamných stavieb pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy, napr. Račianska, Karloveská, atď., kde okrem vývesných štítov budú povolené iba citylighty do 3 m2 s rozostupom minimálne 100 m.

- V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do 3 m2 s minimálnym rozostupom 100 m, bilboardy do 13 m2 s minimálnym rozostupom 200 m a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 pre jednu prevádzku.

Nové pravidlá v územnom pláne prinesú výsledky najmä v dlhodobejšom horizonte. Jednak výrazným obmedzením osádzania nových reklamných stavieb a zároveň postupným znižovaním počtu tých, ktoré už dnes osadené sú. Ak mestské zastupiteľstvo navrhované zmeny územného plánu budúci rok schváli, v Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje. Viditeľne sa tak začne postupne znižovať záťaž vizuálneho smogu, čo prospeje premene verejných priestranstiev na atraktívne verejné priestory.

Zmeny a doplnky 07 riešia aj územné plány zón, električkovú trať v novom centre s možnosťou budúceho ďalšieho rozvoja električkových tratí vybudovaním radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune, adaptačné zásady k zvýšeniu odolnosti voči dopadom klímy, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a zapracovanie zmien z pripomienok k zmenám a doplnkom 06. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 07 bude prebiehať v termíne od 10.11. 2020 – 18.12. 2020. Podrobné znenie navrhovaných pravidiel pre reklamné stavby, vrátane ostatných častí aktuálneho balíčka zmien a doplnkov, nájdete na:

https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0MNN1C%230&RecordId=2516

Súvisiaci obsah

Komentáre