Bratislava otvára podávanie žiadostí pre granty na podporu projektov realizovaných on-line


Záujemcovia o grant na podporu projektov realizovaných on-line sa môžu do elektronického systému pre podanie žiadosti prihlasovať v termíne od 5.5.2020 – 31.5.2020 do 12:00 h. Po prihlásení sa v elektronickom systéme je potrebné si pre podanie žiadosti vybrať program pod názvom: ­„ŠPORT A VZDELÁVANIE - Podprogram 1 na podporu projektov realizovaných on-line“.

Pre žiadosti na podporu projektov realizovaných on-line platia všetky podmienky grantového Podprogramu 1 a pri podávaní žiadostí sa žiadatelia musia riadiť Štatútom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 3320 eur, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty vrátane schválených projektov v Podprograme 2 je v sume 10000 eur na kalendárny rok.

Ciele grantového Podprogramu 1 je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času (podrobnejšie viď „Štatút grantového Podprogramu 1...“)

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory:

  • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú, príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania,
  • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností,
  • konferencie, workshopy, semináre, školenia,
  • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hlavného mesta,
  • pravidelná tréningová a záujmová činnosť,
  • tábory, sústredenia a výmenné pobyty,
  • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby,
  • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby.

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy Oddelenie školstva, športu a mládeže Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte pozn. “GP pre rozvoj športu a vzdelávania - Podprogram 1".

Dôležité upozornenie: Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ!

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a tým sa stáva dôvodom na vyradenie. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta v sekcii granty - Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre