Bratislava podporuje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov


Hlavné mesto je zriaďovateľom siedmich mestských zariadení pre seniorov – Domov seniorov Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života, Dom tretieho veku, Domov seniorov Lamač, Gérium, Domov pri kríži - ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť bratislavským seniorkám a seniorom v rôznych mestských častiach s kapacitou viac ako 1 000 miest. Za mimoriadne nasadenie pracovníčok a pracovníkov ZPS počas minulého roka bola ôsmim sociálnym a zdravotníckym zamestnankyniam našich zariadení na tohtoročnom udeľovaní Ceny primátora 2021 udelená Kolektívna cena COVID hrdinovia.

Okrem verejných zariadení pre seniorov mesto Bratislava taktiež oceňuje prácu zamestnankýň a zamestnancov zariadení súkromného typu v Bratislavskom a iných krajoch, v ktorých našli svoj domov desiatky Bratislavčanov a Bratislavčaniek a je im poskytovaná sociálna služba s finančnou podporou hlavného mesta.

Súčasťou stretnutia bolo predstavenie návrhu metodického postupu v súvislosti s podávaním žiadosti o sociálnu službu a finančného príspevku na prevádzku u neverejného poskytovateľa v ZPS. Spoločným cieľom mesta a neverejných poskytovateľov je nastaviť spravodlivý a transparentný systému evidencie, administrácie a celkového manažmentu prichádzajúcich žiadostí založenom na princípoch solidarity.

Magistrát hlavného mesta Bratislava si v zmysle zákona o sociálnych službách č.  448/2008 Z. z. plní obligatórnu povinnosť a finančne podporuje sociálne služby, ktoré poskytuje neverejný poskytovateľ v ZPS žiadateľom s trvalým pobytom v Bratislave a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zmysle tohto zákona.

Mesto Bratislava poskytlo v roku 2019 finančný príspevok na prevádzku 18 neverejným poskytovateľom sociálnej služby v ZPS vo výške 434 954,50 €, v roku 2020 sa ich počet zvýšil na 24 a celková suma vyplateného príspevku za rok 2020 na ich prevádzku bola 1 557 224, 09 €.

Vďaka finančnému príspevku na prevádzku v roku 2020 väčšia časť ZPS nezvyšovala úhrady klientov za sociálnu službu, a to napriek zvýšeniu cien potravín, energií a plynu, ako aj nákladov spojených s epidémiou Covid-19.

Finančná pomoc zo strany hlavného mesta SR Bratislavy bola počas pandémie zameraná na:

  • znižovanie alebo udržiavanie cien úhrad za sociálnu službu v týchto zariadeniach,
  • vyrovnávanie vzniknutých prevádzkových nákladov z dôvodu epidémie,
  • zabezpečovanie dezinfekcie, ochranných pomôcok, žiaričov a jednorazových oblekov pre prijímateľov sociálnej služby aj zamestnancov ZPS,
  • navýšenie mzdových nákladov u zamestnankýň a zamestnancov a ich odmeňovanie v mimoriadne náročnom období.

Zariadenia neverejných poskytovateľov služieb vítajú dobrú spoluprácu s mestom, k čomu prispelo vo výraznej miere aj posilnenie sociálnej politiky hlavného mesta so zameraním na rôzne cieľové skupiny a transformácia Sekcie sociálnych vecí na magistráte od roku 2019. V rámci nej došlo k vytvoreniu samostatného Oddelenia sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením. Tento rok spolupracujeme s 25 súkromnými zariadeniami, ktoré poskytujú sociálnu službu pre 278 Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Týmto bude v roku 2021 vyplatený finančný príspevok na prevádzku v odhadovanej výške 1 980 000 €.

Súvisiaci obsah

Komentáre