Bratislava pripravená na koronavírus


Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami, najmä Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý je súčasťou krízového štábu zriadeného Vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zároveň bolo v Bratislave prijatých už viacero opatrení  zameraných najmä na:

 • včasné a transparentné informovanie obyvateliek a obyvateľov o aktuálnej situácii v meste,
 • ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom, ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19,
 • zabezpečenie fungovania kľúčových služieb a infraštruktúry v meste, aj v prípade rozsiahlejšieho šírenia nákazy novým koronavírusom,
 • prevenciu šírenia nového koronavírusu, 
 • koordináciu s mestskými časťami a samosprávnym krajom, s dôrazom na opatrenia v školských zariadeniach.

SENIORI 

Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19.  V záujme zníženia rizík prenosu práve na najzraniteľnejších obyvateľov mesta sme preto v zariadeniach pre seniorov v správe hlavného mesta zaviedli, a ostatným zriaďovateľom zariadení pre seniorov odporúčame zaviesť, nasledujúce opatrenia:

 • hygienické opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, 
 • zrušenie návštevných hodín v zariadeniach pre seniorov, 
 • zrušenie hromadných podujatí pre seniorov. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal výzvu, aby všetky pobytové zariadenia sociálnych služieb najneskôr od 06.03.2020 zabezpečili zákaz styku klientov s verejnosťou. Zariadenie môže v odôvodnených výnimočných prípadoch umožniť individuálnu návštevu osobami, ktoré nejavia známky ochorenia a sú vybavené rúškom.

ŠKOLY 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu z 28.02.2020, mestské časti, samosprávny kraj a hlavné mesto ako zriaďovatelia, odporúčajú školám na území mesta Bratislavy, aby:

 • žiaci a zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu kontrolovali svoj zdravotný stav,
 • v prípade výskytu príznakov, najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, ostali doma a lekára kontaktovali telefonicky, nie osobne,
 • lekár rozhodne o ďalšej zdravotnej starostlivosti, prípadne liečbe v domácej karanténe.

Mesto zároveň odporúča zriaďovateľom a školám neorganizovať školské zájazdy a hromadné akcie a nezúčastňovať sa hromadných podujatí.

ÚRADY 

Mesto prijalo preventívne opatrenia na ochranu verejnosti a zamestnancov magistrátu a ďalších mestských organizácií, vrátane intenzívnejšieho čistenia a dezinfekcie pracovísk a priestorov pre styk s verejnosťou, obmedzenie používania klimatizačných zariadení, a možnosti práce z domu v prípadoch, keď zamestnanec navštívil krajinu s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19.

VEREJNÉ PODUJATIA 

Prosíme obyvateľky a obyvateľov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, najmä zvýšenou teplotou, kašľom, sťaženým dýchaním a bolesťou svalov a kĺbov, aby sa nezúčastňovali hromadných podujatí. V situáciách so zvýšenou koncentráciou ľudí sa môžu stať prameňom šírenia nákazy. 

VEREJNÁ DOPRAVA 

Dopravný podnik (DPB) vykonáva dezinfekciu madiel vo vozidlách nad rámec bežnej každodennej hygienickej údržby vozidiel. Zároveň sme vydali pokyn na dodatočnú kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD. Zamestnanci, ktorí sa vracajú z oblasti nákazy, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. Vodiči MHD budú na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie.

ZÁSOBOVANIE VODOU 

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. 

ODVOZ ODPADU 

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

PLYN 

Spoločnosť SPP-distribúcia nás informovala, že je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nemá mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA 

Podľa informácií, ktoré nám poskytla spoločnosť ZSE, v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) vydali viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň majú pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.

Aj keď rozumieme obavám Bratislavčaniek a Bratislavčanov zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom prináša, za rovnako dôležité považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení, ktoré sme vykonali, nájdete na tejto stránke, ktorú budeme priebežne aktualizovať: https://bratislava.sk/…/informacie-a-odporucania-k-novemu-k…

Súvisiaci obsah

Komentáre