Doplnenie kompromisnej trasy električky v okolí SND do zmien a doplnkov územného plánu


Zmeny a doplnky územného plánu sú územnoplánovacím predpodkladom, aby sa mohli začať skúmať navrhnuté trasy a až za tým nasleduje štandardné povoľovacie konanie. Pri posudzovaní najvhodnejšej trasy električky cez Nové centrum sme ešte pred spustením procesu zmien a doplnkov územného plánu z odborného hľadiska vyhodnotili sedem možných trás. Ako jednoznačne najlepšia sa ukázala trasa po Pribinovej ulici pred novou budovou SND, po Košickej a Miletičovej ulici, s napojením na električkové trate na Záhradníckej a Šafárikovom námestí. Dáta z dopravného modelu ukázali, že táto trasa obslúži najviac cestujúcich a bude mať najkratšiu jazdnú dobu, čím zatraktívni verejnú dopravu pre cestujúcich nielen do Ružinova, Petržalky a Starého Mesta, ale aj do Podunajských Biskupíc a Vrakune po budúcej električkovej radiále, ktorá bude napojená práve na trasu v Novom centre. Túto trasu je zároveň možné realizovať najrýchlejšie a za najnižšie náklady. 

Zvyšné posudzované trasy by čelili zásadným prekážkam, t.j. boli by nerealizovateľné kvôli neprijateľným dopadom na dopravu v zóne, kvôli majetkovoprávnym vzťahom,  alebo kvôli iným technickým prekážkam. Variant trasy po Landererovej ulici, ktorý bol v následnej  verejnej diskusii najčastejšie spomínaný, nie je možný, nakoľko v priestore severne od komunikácie bola v minulosti už schválená výstavba ďalších veľkých projektov. Tieto projekty budú realizované v najbližších rokoch a do zostávajúceho priestoru ulice sa električková trať popri ostatných dopravných profiloch potrebných pre toto územie jednoducho nezmestí. Tento variant v zúženej podobe, pri obmedzení jazdných pruhov na komunikácii, by mal zase katastrofické dopady na cestnú dopravu v najdôležitejšej križovatke v tomto území, ktorá od budúceho roka napojí novovybudovanú rýchlostnú cestu R7 v smere do centra. Trasa po Dostojevského rade - Landererovej – Čulenovej – Pribinovej, ktorú ministerstvo najnovšie komunikovalo ako nimi preferovanú, je rovnako nerealizovateľná. Okrem zásadných negatívnych dopadov na dopravu na Dostojevského rade a na Landererovej, táto trasa je nezlučiteľná s celou organizáciou dopravy na Čulenovej pre obsluhu už existujúcich alebo schválených budov v tejto zóne.

Výhrady Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného divadla voči trase po Pribinovej sa týkali možných dopadov hluku a vibrácií z trate na vnútorné priestory divadla a dopadov na verejný priestor pred divadlom. Mesto preto zriadilo odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na akustiku, architektúru a dopravné inžinierstvo zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska za účelom vyhodnotenia najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym dopadom trate na divadlo. Ministerstvo kultúry SR aj Slovenské národné divadlo do tejto pracovnej skupiny, ktorá dnes prvýkrát zasadá, nominovalo svojich zástupcov. Bez vyhovujúceho technického riešenia sa o výstavbe električkovej trate pred divadlom nebude ďalej uvažovať. 

Podrobné mapovanie tohto územia Metropolitným inštitútom Bratislavy zároveň ukázalo, že vzhľadom na základné fyzické a priestorové danosti, akými sú napríklad prirodzená príťažlivosť rieky, aktívny parter budov, južná orientácia nábrežnej promenády a zelená infraštruktúra, sa aj v budúcnosti bude rekreačná a pobytová funkcia sústreďovať v priestore na nábreží a nie na Pribinovej ulici, ktorá aj dnes slúži primárne na peší a cyklistický prístup a tranzit cez územie. Sme presvedčení, že električka po Pribinovej môže skvalitniť tento verejný priestor a priniesť život, z ktorého bude benefitovať aj samotné divadlo, pričom sa nedotkne pobytovej časti námestia ani polkruhového predpolia budovy divadla a pri kvalitnom riešení detailov vie byť vhodne integrovaná do urbánnej štruktúry.

Reflektujeme však aj záujem divadla v budúcnosti vo väčšej miere využívať priestor pred budovou divadla na verejné podujatia v exteriéri. Ako kompromis preto do zmien a doplnkov územného plánu, ktorý definuje možnosti rozvoja v tomto území, navrhujeme možnosť kombinovanej prevádzky električky a pridávame okrem priamej trasy pred divadlom aj slučku okolo divadla, ktorá sa v diskusii s ministerstvom a divadlom ukázala ako ďalšia možnosť trasovania električky.

Mrzí nás, že ani rok po verejnom odprezentovaní výsledkov šesťmesačnej práce odbornej skupiny na vyhodnotenie dostupných variantov trasovania električky v území, ministerstvo nie je ochotné podporiť jediné možné kompromisné riešenie. Obávame sa, že v situácii, keď ministerstvo teraz navrhuje alternatívnu trasu, ktorej realizovateľnosť bola už dávno jasne vylúčená, odďaľovanie procesu prípravy novej trate by už prinášalo len opakujúce sa argumenty, ktoré nereflektujú reálne možnosti územia. Magistrát hlavného mesta Bratislava má povinnosť hľadať a pripravovať riešenia pre zlepšenie dopravy v meste a pre odvrátenie možného dopravného kolapsu v tejto a priľahlých zónach. Nemôže si preto dovoliť nedať do územno-plánovacieho procesu návrh električkovej trate, ktorú považuje za nevyhnutné a najlepšie možné riešenie.

Nový nosný dopravný systém pre stovky tisíc Bratislavčaniek a Bratislavčanov už nemôžeme odďaľovať, do zmien a doplnkov preto v dobrej viere predkladáme navrhnuté kompromisné riešenie. Diskusia s Ministerstvom kultúry SR sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu, prípadne do procesu participácie v následnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie, územnom a stavebnom konaní. Vo výsledku budeme môcť postaviť tú trať, s ktorou bude súhlasiť vlastník dotknutých pozemkov, t.j. Ministerstvo kultúry SR, pretože bez jeho súhlasu nie je možné stavbu električkovej trate realizovať.

Súvisiaci obsah

Komentáre