Hlavné mesto obnovuje výučbu na niektorých svojich základných umeleckých školách


Hlavné mesto povoľuje výučbu na 5 základných umeleckých školách:

  • Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská ul. č. 11
  • Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20
  • Základná umelecká škola, Vrbenského ul. č. 1
  • Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22
  • Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3

Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa). Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe. Všetky potrebné informácie poskytnú rodičom jednotlivé základné umelecké školy. Podmienkou účasti na výučbe bude čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (na stiahnutie).

Povinnosti zákonného zástupcu:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovk
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/20
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatreni
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa škol Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z prezenčnej formy štúdia.

Zvyšných 7 základných umeleckých škôl, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, nateraz ostáva zatvorených a vyučovanie budú poskytovať aj naďalej formou online vyučovania. 

Súvisiaci obsah

Komentáre