Hlavné mesto predstavilo kroky, ktoré bratislavská samospráva podnikne pre zastavenie ťažby v lesoch na území Bratislavy a BSK


Na začiatku minulého roka sa zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode: pracovnej skupiny zástupcov MPRV, štátneho podniku LESY SR a odbornej a občianskej verejnosti.

Štátny podnik LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušil všetky dohody a bez akéhokoľvek oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších bratislavských lokalitách.

Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné duby a buky) boli vyrúbané celkom zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi, a tieto stratené hodnoty už Bratislavčanom nedokáže nikto vynahradiť.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo spojiť záujmy jednak odbornej a širokej verejnosti, ale aj záujmy zástupcov jednotlivých mestských častí Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja a vyzvať kompetentné štatutárne orgány k stretnutiu, kde spolupráci pre zastrešenie ochrany lesov na území BSK a hlavného mesta.

 

Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa vyžaduje konkrétne:

  1. Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách (Máme na mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy, Devínska Kobyla)
  2. Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL) pre Lesný celok Lesy SR Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.
  3. Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo možné všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva a správy mesta a doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.
  4. Aby zabezpečili v najhodnotnejších lokalitách vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby.
  5. Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla na celú plochu Územia európskeho významu Devínska Kobyla
  6. Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice v zmysle uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
  7. Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.
  8. Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského lesného parku, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.
  9. Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom štátneho podniku Lesy SR, ktorí sú zodpovední za porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre